Lausuntopyyntö 7.12.2015 – 9/2015

Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista.

Lausunnot määräysten ja ohjeiden luonnoksista pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 7.1.2016.

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksella pannaan täytäntöön hallituksen esitykset 89/2015 ja 98/2015, joiden taustalla on kirjanpitolain ja vakuutusyhtiölain muutokset, jotka tulevat voimaan tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen sekä Solvenssi II muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen. Solvenssi II säännökset koskevat vahinko- ja henkivakuutus-yhtiöitä. Määräykset ja ohjeet lähetetään uudelle lausuntokierrokselle, mikäli hallituksen esitykset muuttuvat olennaisesti.

Pääasialliset muutokset määräyksiin ja ohjeisiin ovat seuraavat:

Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset

 • Luku 4.5 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon (ei koske työeläkevakuutusyhtiöitä ja merimieseläkekassaa) – päivitetty vastaamaan KPL:n 5:2a §:n ja 5:2b §:n säännöksiä
 • Luku 5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden arvonalentuminen – uusi määräys huomioitavista seikoista arvonalentumista arvioitaessa
 • Luku 10 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta – luku kumottu, sovelletaan KPL 5:2a §:ää ja 5:2b §:ää
 • Luku 10 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen – täydennetty kumotun STMsijA (615/2008) 5 §:n 2-3 ja 4-6 momenteilla
 • Luku 11 Tuloslaskelman kaava – poistettu kaavasta satunnaisiin eriin liittyvät nimikkeet ja osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) ennen varsinaista toimintaa sekä satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin liittyvät määräykset. Lisäksi lukua 15.2.2.1 on päivitetty kohtien (66) –(68) osalta.
 • Luku 12.1 Pääomalainojen paikka on siirretty tasekaavassa asetuksen mukaisesti sekä lukua 12.2.9 on päivitetty KPL:n 5 luvun 5c:n mukaisesti. Lisäksi lukua 15.2.1 kohta (59) on päivitetty.
 • Luku 12.2.1 Aineettomat hyödykkeet – päivitetty vastaamaan KPL:n 5: 5a §:n säännöksiä
 • Luku 12.2.7 Oma pääoma – päivitetty vastaamaan KPL:n 5:2a §:n ja 5:2b §:n säännöksiä
 • Luku 13 Rahoituslaskelma – poistettu satunnaisiin eriin liittyvät rivit
 • Luku 14.13 Rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset, arvostus taseessa käypään arvoon – poistettu erittely
 • Luku 14.15.1 Oman pääoman erittely – poistettu määräys
 • Luku 14.23 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot – päivitetty vastaamaan KPA 2:8 §:n 1 ja 2 momentteja
 • Luku 14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot – poistettu vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen osalta
 • Luku 15.2.1 Yleistä – poistettu kohta (62)
 • Luku 15.2.2.2 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut – poistettu toimintapääoma, vakavaraisuuspääoma ja vastuunkantokyky tunnusluvut
 • Luku 15.2.2.3 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut – poistettu toimintapääoma ja vakavaraisuuspääoma tunnusluvut
 • Luku 17 Konsernitilinpäätös – muutettu kappaletta 17.1.3
 • Liitetiedot: Päivitetty taulukoita
  • 1.4, 1.5, 1.6
  • 2.4
  • 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
  • 4.1, 4.2

Eläkekassat ja eläkesäätiöt

 • Luku 4.10 Luettelo kirjanpidoista ja aineistosta – päivitetty vastaamaan KPL 2:7 a §:n säännöksiä
 • Luku 4.11 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon – päivitetty vastaamaan KPL 5:2a §:n ja 5:2b §:n säännöksiä
 • Luku 4.12 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus – päivitetty vastaamaan ESL:a ja VKL:a
 • Luku 4.13 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien eläkekassojen ja –säätiöiden tilinpäätöstietojen yhdisteleminen – lisätty määräys
 • Luku 5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset – lisätty mahdollisuus suunnitelman mukaisten poistojen tekemiseen
 • Luku 5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden arvonalentuminen - uusi määräys huomioitavista seikoista arvonalentumista arvioitaessa
 • Luku 5.1.4 Arvonkorotus – arvonkorotusrahaston käyttöönotto käyttöomaisuudeksi katsottavan hyödykkeen osalta
 • Luku 9 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta – luku kumottu, sovelletaan KPL 5:2a §:ää ja 5:2b §:ää
 • Luku 9 Käypien arvojen määrittäminen - lisätty kumotun STMsijA (1327/2008) 5 §:n 2-3 ja 5-7 momentit
 • Luku 10.1 Tuloslaskelman kaava – päivitetty alaviitteitä
 • Luku 10.2.14 Hoitokulut ja poistot – lisätty suunnitelman mukaisiin poistoihin ja poistoeroon liittyvät määräykset
 • Luku 11.1 Taseen kaava – päivitetty alaviitteitä
 • Luku 11.2.1 Aineettomat hyödykkeet – päivitetty vastaamaan KPL 5:5a §:n säännöksiä
 • Luku 11.2.11 Oma pääoma – päivitetty vastaamaan KPL:n 5:2a §:n ja 5:2b §:n sekä ESL ja VKL säännöksiä
 • Luku 12 Rahoituslaskelma – lisätty uusi luku vastaamaan KPL 3:1 §:n 1 momentin 3 kohdan säännöksiä, minkä mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä rahoituslaskelma, jos kirjanpitovelvollinen on suuryritys
 • Luku 13.2.6 ja 14.2.6 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset – lisätty erittely
 • Luku 13.2.7 ja 14.2.7 Sijoitukset – arvostus taseessa käypään arvoon – poistettu erittely
 • Luku 13.2.7.2 ja 14.2.7.2 Kiinteistösijoitukset – täsmennetty erittelyä
 • Luku 13.2.11 ja 14.2.12 Oma pääoma – poistettu määräys
 • Liitetiedot: Päivitetty taulukko 2.4

Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

 • Luku 4.3 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista - päivitetty vastaamaan KPL 2:7 a §:n säännöksiä
 • Luku 5.1.3 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset - mahdollisuus suunnitelman mukaisten poistojen tekemiseen
 • Luku 5.1.4 Arvonkorotus - arvonkorotusrahaston käyttöönotto käyttöomaisuudeksi katsottavan hyödykkeen osalta
 • Luku 6 Sijoitusten käyvän arvon määrittäminen - lisätty kumotun STMsijA (1327/2008) 5 §:n 2-3 ja 5-7 momentit
 • Luku 7 Tuloslaskelman kaava - alaviitteitä päivitetty
 • Luku 7.2.4 Korvauskulut / Sairauskassa – lisätty määräys koskien Korvausvastuun muutosta
 • Luku 8.1 Taseen kaava – alaviitteitä päivitetty
 • Luku 8.2.1 Aineettomat hyödykkeet – päivitetty vastaamaan KPL 5:5a §:n säännöksiä
 • Luku 8.2.9 Oma pääoma - päivitetty vastaamaan KPL:n 5:2a §:n ja 5:2b §:n sekä VKL säännöksiä
 • Luku 9.3.2 Kiinteistösijoitusten muutosten erittely – täsmennetty erittelyä
 • Luku 9.5.2 Kiinteistösijoitusten muutosten erittely – täsmennetty erittelyä

Yllä mainittujen muutosten lisäksi samalla on tehty yksittäisiä selvennyksiä määräysten ja ohjeiden kirjoitusasuun.

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle – VA-tiedonkeruutaulukot

 • Taulukot VA01a, VA01b, VA01c – satunnaisiin eriin liittyvät erät poistettu ja terminologiaa päivitetty
 • Taulukot VA01e, VA01f – terminologian päivitys
 • Taulukot VA03 – pääomalaina siirretty asetuksen mukaiseen kohtaan
 • VA03e, VA03f – lisätty arvonkorotusrahasto ja poistoero sekä tehty terminologian päivitys 

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan kevään 2016 aikana.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräyksien ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapito-velvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja päivitetyistä määräys- ja ohjeluonnoksista instituutiovalvontaosastolla antaa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden osalta tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila, puhelin 010 831 5343 tai sähköpostitse reija.anttila(at)finanssivalvonta.fi ja työeläkelaitosten osalta tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin 010 831 5350 tai sähköposti marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Liite 1 Määräykset ja ohjeet: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset -luonnos

Liite 2 Liitetiedot

Liite 3 Määräykset ja ohjeet: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt -luonnos

Liite 4 Liitetiedot

Liite 5 Määräykset ja ohjeet: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat -luonnos

Liite 6 VA-taulukot

Jakelu

Vakuutusyhtiöt
Työeläkevakuutusyhtiöt
Vakuutusyhdistykset
Kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet
Lailla perustetut eläkelaitokset
Eläkekassat
Eläkesäätiöt
Sairauskassat
Hautaus- ja eroavustuskassa
Työeläkevakuuttajat - Tela ry
Finanssialan Keskusliitto ry
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
Vakuutuskassat ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Kirjanpitolautakunta
Suomen tilintarkastajat ry