Lausuntopyyntö 11.12.2014 – 9/2014

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 14/01.00/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta. 

Määräys- ja ohjeluonnosta on täydennetty työeläkevakuutusyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevien määräysten ja ohjeiden valmistelussa on otettu huomioon hallituksen esitys työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 96/2014 vp).

Lausunnot pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 9.1.2015.  Lausuntoja ei tarvitse lähettää postitse.
Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.6.2015.

Lausuntojen julkaiseminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista eikä Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkistetaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräysten ja ohjeiden luonnoksesta antaa markkina- ja menettelytapavalvontaosastolla lakimies Pia Ovaska, puhelin 010 831 5296 tai sähköposti pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Jakelu 

Työeläkevakuuttajat TELA ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto
Euroclear Finland Oy
Finanssialan Keskusliitto ry
Keskuskauppakamari
Keskusrikospoliisi
Sosiaali - ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Suomen Pankki