Lausuntopyyntö 12.10.2015 – 7/2015

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja

FIVA 9/01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa luonnoksesta vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 30.10.2015.

Uudistuksen sisältö

Näillä määräyksillä ja ohjeilla muutetaan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden sekä vakuutusyhdistysten valvonta-asiakirjojen (=muut kuin konekieliset valvontatiedot) toimittamista koskevia määräyksiä ja ohjeita 2/2011. Muutosten syynä on Solvenssi II:n täysmääräinen voimaantulo ensi vuoden alusta:

  • osa valvonta-asiakirjoista korvautuu konekielisillä SII-raporteilla
  • osaan valvonta-asiakirjoja tulee sisällöllisiä tai terminologisia muutoksia uudesta vakavaraisuuskehikosta johtuen

Näillä määräyksillä ja ohjeilla poistetaan myös yksi valvonta-asiakirja työeläkevakuutusyhtiöiltä, eläkekassoilta ja eläkesäätiöiltä.

Määräysten ja ohjeiden rakenne on muutettu valvottavaryhmäkohtaiseksi (vakuutusyhtiöt ja -yhdistykset, eläkesäätiöt ja –kassat, sairauskassat, vakuutusmeklarit).

Yksityiskohtaisesti rakenne- ja sisältömuutokset on esitelty oheisessa muistiossa.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja 

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa analyytikko Kirsti Svinhufvud, puhelin 010 831 5251, tai sähköposti kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

MOK 4/2015
muutosmuistio

Jakelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry
Liikennevakuutuskeskus
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Suomen Pankki