Lausuntopyyntö 10.9.2014 – 7/2014

CRA3-direktiivin täytäntöönpano lisäeläkesäätiöissä ja lisäeläkekassoissa

FIVA 11/01.00/2014

Lausuntopyyntö

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoitussuunnitelmia koskevasta määräysluonnoksesta. Sääntely kuuluu Finanssivalvonnan voimassa olevaan määräys- ja ohjekokoelmaan.

Lausunnot määräysluonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 25.9.2014.

Muutoksen sisältö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/14/EU, annettiin 21 päivänä toukokuuta 2013, ja sillä muutetaan lisäeläketoimintaa koskevaa IORP I-direktiiviä 2003/41/EY, yhteissijoitusyrityksiä koskevaa direktiiviä 2009/65/EY sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua direktiiviä 2011/61/EU.

Lisäeläkelaitosten osalta direktiivi on implementoitava viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2014.

Direktiivin tavoitteena on vähentää direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten liiallista tukeutumista luottoluokituksiin, kun ne tekevät sijoituspäätöksiä. Direktiivin johdanto-osan mukaan finanssikriisin vaikutuksesta sijoittajat tukeutuvat liiallisesti luottoluokituksiin sijoittaessaan velkainstrumentteihin eivätkä välttämättä arvioi itse kyseisten velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuutta.

Sijoittajat eivät saisi tukeutua luottoluokituksiin yksipuolisesti ja mekaanisesti. Liiallisen luottoluokituksiin tukeutumisen yleinen periaate olisi sisällytettävä riskienhallintajärjestelmiin ja -menettelyihin.
 
Kansallisesti direktiivin täytäntöönpano kuuluu lisäeläketoimintaa lukuun ottamatta valtiovarainministeriölle. Direktiivin johdosta on muutettu sijoitusrahastolakia ja lakia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista. Esimerkiksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun lain riskienhallintaa koskevan 8 luvun 3 §:n 4 momentin mukaan rahastonhoitaja ei saa käyttää ulkoisia luottoluokituksia yksinomaisena perusteena tai mekaanisesti arvioidessaan vaihtoehtorahaston sijoituskohteiden luottokelpoisuutta. Lisäeläketoiminnan osalta direktiivin täytäntöönpanoa ei ole vielä tehty.

Sosiaali- ja terveysministeriö on katsonut, ettei direktiivin johdosta ole tarvetta muuttaa eläkesäätiö- tai vakuutuskassalakia. Säännöksiin ei tarvitse direktiivin johdosta sisällyttää ehdotonta kieltoa tukeutua luottoluokituksiin. Riittävää on, että viranomainen eli Suomessa Finanssivalvonta valvoo luottoarviointiprosessia ja arvioi luottoluokituksiin viittaamista sijoituspolitiikassa sekä puuttuu tarvittaessa luottoluokituksiin viittaamiseen.   

Eläkesäätiölain 6 luvun 47 a §:n ja vakuutuskassalain 7 luvun 83 f §:n mukaan lisäeläketoimintaa harjoittavan laitoksen on tehtävä sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelman on sisällettävä sijoituspolitiikan periaatteita koskeva selvitys. Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset sijoitus-suunnitelmasta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on katsonut, että CRA3 –direktiivin 1 artikla voidaan implementoida täsmentämällä Finanssivalvonnan määräystä sijoitussuunnitelmasta.

Määräysluonnoksen mukaan muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tulee sisällyttää sijoitussuunnitelmaansa selvitys siitä, miten eläkesäätiö ja eläkekassa arvioi sijoitustensa luottokelpoisuutta. Selvityksestä tulee käydä ilmi myös se, miten muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittava eläkesäätiö ja eläkekassa käyttää luottoluokituksia sijoittaessaan velkainstrumentteihin ja sijoituksia hoitaessaan.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräys on saatettava voimaan viimeistään 21.12.2014.

Lausuntojen julkistaminen 

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista, ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja  

Lisätietoja määräysluonnoksesta antaa Instituutiovalvontaosastolla riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 010 831 5541.

Liitteet 

Jakelu 

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Vakuutuskassat ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö