Lausuntopyyntö 2.11.2017 – 6/2017

Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 14/01.00/2017

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista.

Lausunnot määräysten ja ohjeiden luonnoksista pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 27.11.2017.

Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän johdosta lausunto tähän määräys- ja ohjeluonnokseen pyydetään antamaan lausuntolomaketta käyttäen (lausuntopyyntölomake)

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön luottolaitoslain (LLL) sekä siihen annettavan tilinpäätös- ja toimintakertomusasetuksen muutokset, jotka on tarkoitettu astumaan voimaan 1.1.2018 alkavalla tilikaudella. Määräykset ja ohjeet lähetetään uudelle lausuntokierrokselle, mikäli hallituksen esitys muuttuu olennaisesti.
Pääasialliset muutokset määräyksiin ja ohjeisiin ovat seuraavat:

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön luottolaitoslain 12 luvun 6 §:n muutokset IFRS 9:n Rahoitusinstrumentit, astuessa voimaan 1.1.2018. Vaikka IFRS 9 kuuluu niihin IFRS-standardeihin, joihin tulee suomalaisissa luottolaitoksissa ja sijoituspalveluyrityksissä nykyisenkin lainsäädännön kautta automaattisesti siirtyä aiemman IAS 39 kumouduttua, on LLL:a tarkennettu vastaamaan käytäntöä kyseisen IFRS-rahoitusinstrumenttistandardin noudattamisen laajuuden osalta. Samalla huomioidaan muutos rahoitusvelan luottoriskin muutoksen esittämisestä käyvän arvon rahastossa.

Päivityksen linjauksena on muuttaa määräysten ja ohjeiden luvun 5 rakennetta niin, että siinä viitataan suoraan IFRS 9-standardiin. Poikkeuksen muodostavat sellaiset IFRS 9 standardiin sisältyvät viittaukset muihin IFRS-standardeihin, joita ei sovelleta kansallisessa lainsäädännössä ja ovat siten ristiriidassa muun kansallisen lainsäädännön kanssa. IFRS 9:n seurauksena on päivitetty seuraavia lukuja.
Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset ja ohjeet (luku 4)
Rahoitusinstrumenttien arvostus ja suojauslaskenta (luku 5)
Taloudelliset katsaukset (luku 10)
Taseen ja tuloslaskelman kaavojen täyttäminen (luku 11)

Määräys- ja ohjemuutoksella pannaan täytäntöön tilinpäätös- ja toimintakertomusasetuksen IFRS 9:n käyttöönotosta johtuvat muutokset, jotka tulevat voimaan tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen. Tästä johtuen on päivitetty seuraavia lukuja.
Liitetiedot (luku 12)
Liitteet: taseen ja tuloslaskelman kaavat (luku15)

IFRS 9 voimaantulon myötä IFRS 7; Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – standardin edellyttämien liitetietojen määrä tulee lisääntymään. Finanssivalvonnalle on annettu valtuus myöntää helpotuksia standardin vaatimuksiin luottolaitoslain 12 luvun 2 §:n 2 momentin perusteella. Tarpeelliset muutokset on tehty lukuun 12.

Määräys- ja ohjemuutoksella päivitetään LLL 12 luvun 5 §:n muutos sekä vastaava tilinpäätös- ja toimintakertomusasetuksen muutokset, jotka tulevat voimaan tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen. Muutokset ilmenevät seuraavissa luvuissa.
Tavoitteet (luku 3)
Toimintakertomus (luku 8)

Määräyksiin ja ohjeisiin lisätään kumottavasta 8/2012 Tilintarkastus-määräyksistä ja ohjeista luku 7.2 Säännönmukainen raportointi, joka on sisällytetty:
Raportointi Finanssivalvonnalle-lukuun (luku 13)

Määräys – ja ohjemuutoksella päivitetään IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen mukaisesti tehtävät CVA- ja DVA-oikaisut ohjeesta määräykseksi.
Käypään arvoon arvostaminen (luku 6)

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan tammikuussa 2018.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja päivitetyistä määräys- ja ohjeluonnoksista Pankkivalvonnan Pankkien tarkastus ja sääntelytoimistossa antaa tilinpäätösasiantuntija Teija Rehn, puhelin 09 183 5531 tai sähköpostitse teija.rehn(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi; Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Jakelu 

Finanssiala ry.
kirjanpitolautakunta
Kuntarahoitus
OP-ryhmä
Suomen Pankki
Suomen tilintarkastajat ry
valtiovarainministeriö