Lausuntopyyntö 21.7.2016 – 5/2016

Lausuntopyyntö eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita sekä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita koskevista määräyksistä

FIVA 10/01.00/2016

​Finanssivalvonta pyytää lausuntoa eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita sekä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita koskevien määräysten luonnoksista. Uusittu sääntely kuuluu Finanssivalvonnan uuteen määräyskokoelmaan.

Lausunnot määräysluonnoksista pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 31.8.2016.

Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän johdosta lausunto näihin määräysluonnoksiin pyydetään antamaan lausuntolomaketta käyttäen (lausuntopyyntölomake).

Uudistuksen sisältö

Finanssivalvonnan määräysten mukaan lisäeläkesäätiöiden ja –kassojen tulee käyttää sosiaali- ja terveysministeriön eläkevakuutusyhtiöille 28.11.2007 vahvistamien työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen yleisten laskuperusteiden (STM/3400/2007) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutoksien mukaisia vakuutusteknisiä suureita. Työntekijän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen kuolevuusperuste muuttuu 31.12.2016. Kuolevuusperustemuutoksen vuoksi Finanssivalvonnan antamiin Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita (4/2012) ja Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita (5/2012) koskeviin määräyksiin päivitetään kuolevuutta koskevat erikoisvakioiden b_2 arvot. Lisäksi määräyksistä on poistettu tarpeettomina työttömyyseläkettä koskevat kohdat.

Määräyksiin on lisätty myös siirtymä- ja voimaantulomääräykset koskien indeksikorotusvastuun käyttöä työntekijän eläkelain muuttamisesta annetussa laissa (69/2016) säädetyistä alimpien vanhuuseläkeikien muutoksista aiheutuvan vastuuvelan kasvun peittämiseen.

Määräyksen voimaantulo

Määräykset on tarkoitus saattaa voimaan 31.12.2016.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja uusista määräysluonnoksista antavat Instituutiovalvontaosastolla matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536 ja johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266.

Liitteet 

Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet
Eläkesäätiön vastuuvelan laskuperusteet

Jakelu 

Lisäeläketoimintaa harjoittavat eläkekassat
Lisäeläketoimintaa harjoittavat eläkesäätiöt
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Sosiaali- ja terveysministeriö