Lausuntopyyntö 9.5.2014 – 4/2014

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 9/01.00/2014

Lausuntopyyntö

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa luonnoksesta henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 6.6.2014.

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltaminen ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on edistää Solvenssi II -säännösten mukaisen hallintojärjestelmän, mukaan lukien riskienhallinta ja yhtiön oma riski- ja vakavaraisuusarvio, käyttöönottoa soveltamisalaan kuuluvissa toimilupavalvottavissa.

Lisäksi tavoitteena on esittää yhtenä kokonaisuutena vakuutusyhtiölain säännöksiä täydentävät 1.1.2014 voimaantulleet Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ohjeet vakuutusyhtiön hallintojärjestelmästä ja ennakoivasta riski- ja vakavaraisuusarviosta sekä vakuutusyhtiölain (VYL) perusteella annettavat muut johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet.

Luonnos on laadittu sen mukaisesti, että Finanssivalvonta tulee antamaan VYL:n 6 luvun 21 §:ään perustuvat määräykset ja EIOPAn hallintojärjestelmää sekä ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet yhtenä määräysten ja ohjeiden kokonaisuutena, jonka rakenne seuraa VYL 6 luvun hallintojärjestelmää koskevien pykälien jaottelua:

- vakuutusyhtiön johto ja keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt
- yleiset hallintovaatimukset
- riskienhallinta
- riski- ja vakavaraisuusarvio
- sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus
- ulkoistaminen
- aktuaaritoiminto
- ryhmän hallintovaatimukset
- raportointi Finanssivalvonnalle.

Määräysten ja ohjeiden laadinnassa on otettu huomioon EIOPAn ohjeiden lisäksi tarpeellisessa määrin Finanssivalvonnan voimassa olevien määräysten ja ohjeiden sekä standardien sisältö, joka koskee VYL 6 luvun pykälien ja EIOPAn ohjeiden aihealueita.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Finanssivalvonnan Internet-sivustolla.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa lakimies Tiina Granlund, puhelin 010 831 5521, tai sähköposti tiina.granlund(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Luonnos henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi

Jakelu

Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oikeusministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
Keskuskauppakamari
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Arvopaperimarkkinayhdistys ry
Hallitusammattilaiset ry