Lausuntopyyntö 28.5.2013 – 4/2013

Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 6/01.00/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta työttömyyskassoja koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi. Luonnoksessa käsitellään luotettavaa hallintoa, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, toimintojen ulkoistamista ja hankintoja, rahoitusta ja vakavaraisuutta, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä raportointia Finanssivalvonnalle.

Sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sijoitussuunnitelmasta on aiemmasta (Vakuutusvalvontaviraston määräykset ja ohjeet 3/002/2008) poiketen tarkoitus antaa määräykset. Luotettavaa hallintoa ja riskienhallintaa käsitellään luonnoksessa aiempaa huomattavasti laajemmin. Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan heti sen jälkeen, kun Finanssivalvonnan johtokunta on ne hyväksynyt, kuitenkin niin, että kirjapitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet tulevat voimaan aikaisintaan 1.1.2014.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on muun muassa auttaa kassan toimintaa koskevien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden noudattamista sekä asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista kassan toiminnassa, korostaa kassan hallituksen vastuuta luotettavan hallinnon järjestämisestä, vaikuttaa siihen, että kassan rahoitus ja vakavaraisuus on riittävällä tavalla turvattu sekä varmistaa, että työttömyyskassa laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja riittävän kuvan kassan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuudesta.

Jos lausunnossa esitetään luonnoksen muuttamista, lausunnonantajia pyydetään selkeästi ilmoittamaan miten määräyksiä tai ohjeita tulisi muuttaa ja mihin tämä näkemys perustuu. Lausunto pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse viimeistään 28.6.2013 osoitteella kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Lausunnot julkaistaan määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä, ellei lausunnonantaja sitä erikseen kiellä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat: Luotettavaa hallintoa, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa sekä toimintojen ulkoistamista ja hankintoja koskevien lukujen osalta Marko Aarnio (p.010 831 5562) ja Jussi Pearlman (p. 010 831 5568). Rahoitusta ja vakavaraisuutta koskevan luvun osalta Seppo Juutilainen (p. 010 831 5520) sekä kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan luvun osalta Reija Anttila (p. 010 831 5343).

Liitteet

Luonnos työttömyyskassoja koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi

Jakelu

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö r.y.
Sosiaali- ja terveysministeriö
KHT-yhdistys ry
Elinkeinoelämän keskusliitto
HTM-tilintarkastajat ry