Lausuntopyyntö 14.9.2018 – 3/2015

Finanssivalvonnan Asiakkaan tuntemisesta – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun standardin 2.4 muutos

FIVA 4/01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Finanssivalvonnan standardiin 2.4 Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen tehtävien muutosten takia. Muutosten taustalla on muun muassa 1.1.2014 voimaan tullut vakuutusyhtiölain (521/2008) muutos, 1.1.2015 voimaan tullut laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (1046/2014), 15.3.2014 voimaan tullut laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) sekä valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetuista asiakkaan tuntemismenettelyistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä (1204/2011). Standardiin tehdyt muutokset on merkitty standardin tekstiin keltaisella. Lisäksi muutokset on listattu luvussa 8.

Lausunnot luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 14.8.2015.

Standardiin 2.4 tehtävät keskeiset muutokset

Standardin soveltamisalaan on lisätty maksulaitoslain 7 ja 7a §:ssä tarkoitetut henkilöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain tarkoittamat vaihtoehtorahastojen hoitajat, säilytysyhteisöt ja erityiset säilytysyhteisöt sekä ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajat. Standardia on muutettu myös vakuutusyhtiölain muutoksen mukaisesti niin, että asiakkaan tuntemisessa noudatettavista menettelytavoista annetaan vakuutusyhtiöitä velvoittavat määräykset. Standardia on lisäksi muutettu työeläkevakuutusyhtiöiden osalta siten, että riskienhallinnan järjestämisestä annetaan työeläkevakuutusyhtiöitä velvoittavat määräykset. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskeva muutos perustuu lakiin työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta.

Standardiin on lisätty valtioneuvoston asetuksen (1204/2011) mukaisesti kappale eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelyistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä.

Pyydämme huomioimaan, että Standardi 2.4. tullaan muuttamaan tavanomaiseen Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma –muotoon, kun EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen (IV rahanpesudirektiivi) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (ns. toinen varainsiirtoasetus) on implementoitu kansalliseen sääntelyyn.

Standardin 2.4 muutosten voimaantulo

Standardin 2.4 Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen muutokset tulevat voimaan 1.12.2015.

Lausuntojen julkaiseminen

Julkaisemme lausunnot standardin julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan verkkosivuilla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista eikä Fivan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon standardin lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja muutoksista Finanssivalvonnan standardiin 2.4 antavat riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen, puhelin  010 831 5569 tai sähköposti anne-mari.juutinen(at)finanssivalvonta.fi ja sekä lakimies Maarit Pihkala, puhelin 010 831 5240 tai sähköposti maarit.pihkala(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

Luonnos standardista 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Jakelu 

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
S-Pankki
Keskusrikospoliisi
Kuntarahoitus Oyj
Finanssialan keskusliitto ry    
Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry FVCA
Työeläkevakuuttajat TELA ry