Lausuntopyyntö 12.5.2017 – 2/2017

Muutoksia finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnista annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 15/2013

FIVA 6/01.00/2017 

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnista annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 15/2013 tehtävien muutosten takia. Muutokset on merkitty tekstiin keltaisella. Lisäksi muutokset on listattu määräysten ja ohjeiden luvussa 7.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 2.6.2017.

Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän vuoksi lausunto tähän määräys- ja ohjeluonnokseen pyydetään antamaan liitteenä olevaa lausuntolomaketta käyttäen.

Määräyksiin ja ohjeisiin tehtävät muutokset

Luottojen markkinointia koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty asuntoluottojen markkinointia koskevat kohdat kuluttajansuojalakiin tehtyjen muutosten mukaisesti. Luottojen markkinoinnista kuluttajalle annettuun lukuun on sisällytetty uusi Finanssivalvonnan määräys, joka koskee asuntoluoton todellisen vuosikoron ilmoittamista edustavan esimerkin avulla.

Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty kaksi Finanssivalvonnan uutta valvottavaryhmää: joukkorahoituksen välittäjät ja asuntoluoton välittäjät. Lisäksi on tehty sääntelyssä tapahtuneista muutoksista aiheutuvat teknisluonteiset muutokset sääntelyviittauksiin.

Voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2017.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkaisemisen yhteydessä verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräyksissä ja ohjeissa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa Eeva-Liisa Raitanen, puhelin (09) 183 5553 tai sähköposti eeva-liisa.raitanen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Muutetut määräykset ja ohjeet 15/2013: Finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinointi
Lausuntolomake

Jakelu

Suomen Pankki
Oikeusministeriö
Valtiovarainministeriö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Finanssialan Keskusliitto ry
OP Osuuskunta
S-Pankki Oy