Lausuntopyyntö 7.2.2014 – 2/2014

Finanssivalvonnan kannanotto henkivakuutussopimusten ehtojen muuttamisesta

FIVA 1/01.00/2014

Lausuntopyyntö

Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta kannanottoluonnoksesta, joka sisältää Finanssivalvonnan näkemyksiä niistä seikoista, jotka henkivakuutusyhtiöiden on syytä ottaa huomioon, kun ne harkitsevat tekevänsä muutoksia henkivakuutussopimustensa ehtoihin.

Lausunnot kannanottoluonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 7.3.2014.

Kannanoton tavoite ja sisältö

Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti pitkäaikaisia vakuutussopimuksia, jotka kattavat turvan elämisen, kuolemisen tai molempien varalta. Sopimusten pitkäaikaisuudesta johtuen vakuutusyhtiöiden edellytetään harjoittavan henkivakuutustoimintaa huolellisesti, varovaisesti ja turvaavasti. Jos toimintaympäristössä tapahtuu sellaisia muutoksia, joita vakuutusyhtiöt eivät vakuutusta myönnettäessä olisi voineet huolellisellakaan arvioinnilla ottaa huomioon, vakuutussopimuksia on mahdollista muuttaa vakuutussopimuslain mukaan edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu.

Tässä kannanotossa Finanssivalvonta ilmaisee näkemyksensä niistä seikoista, jotka henkivakuutusyhtiöiden on syytä ottaa huomioon, kun ne harkitsevat tekevänsä muutoksia henkivakuutussopimustensa ehtoihin.

Henkivakuutuksella tarkoitetaan kannanottoluonnoksessa riskihenkivakuutuksia, säästöhenkivakuutuksia ja yksilöllisiä eläkevakuutuksia sekä vapaaehtoisia ryhmäeläkevakuutuksia.

Kannanotolla ei pyritä vaikuttamaan eikä ottamaan kantaa siihen, miten Solvenssi II:n sopimusrajoja tulkitaan.

Voimaantulo

Kannanotto tulee voimaan x.x.2014.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot kannanoton julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu.

Lisätietoja

Lisätietoja kannanottoluonnoksesta antavat johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 010 831 5517 ja markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557, sähköposti etunimi.sukunimi(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

Kannanottoluonnos

Jakelu

Suomen Pankki
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oikeusministeriö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Finanssialan keskusliitto ry
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE