Lausuntopyyntö 9.1.2017 – 1/2017

Muutoksia luototussuhteen laskennasta annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa luototussuhteen laskennasta annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 tehtävien muutosten takia. Muutokset on merkitty tekstiin keltaisella. Lisäksi muutokset on listattu määräysten ja ohjeiden luvussa 5.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 6.2.2017.

Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän johdosta lausunto tähän määräys- ja ohjeluonnokseen pyydetään antamaan liitteenä olevaa lausuntolomaketta käyttäen.

Määräyksiin ja ohjeisiin tehtävät muutokset

Luoton määritelmä on muutettu kuluttajansuojalakiin ja luottolaitosten toiminnasta annettuun lakiin tehtyjä muutoksia vastaavaksi. Luototussuhteen laskennasta annettuun lukuun on lisätty uusi, vakuuksien arviointia koskeva luku. Erityistilanteisiin, joissa valvottava voi poiketa rajoituksista, on lisätty lisäluototus, jolla estetään tai korjataan merkittävä vakuuden arvon lasku. Lisäksi laskentakaavan määritelmiä, kiinnitettyjen panttikirjojen arvostamiseen sekä asumisoikeussopimusten ja osaomistussopimusten arvostamiseen liittyviä kohtia on täsmennetty. 

Voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2017.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkaisemisen yhteydessä verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräyksissä ja ohjeissa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antavat Jukka Aaltonen, puhelin 010 831 5217 tai sähköposti jukka.aaltonen(at)finanssivalvonta.fi sekä 16.1.2017 lukien myös riskiasiantuntija Tommi Orpana, puhelin 010 831 5262 tai sähköposti tommi.orpana(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Muutetut määräykset ja ohjeet 3/2015: Luototussuhteen laskenta
Lausuntolomake

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Finanssialan Keskusliitto ry
OP Osuuskunta
S-Pankki
Kuntarahoitus