Lausuntopyyntö 21.2.2013 – 1/2013

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

FIVA 2/01.00/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksesta x/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 28.3.2013.

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltaminen ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa finanssimarkkinoille tuloa. Määräyksillä ja ohjeilla halutaan varmistaa, että markkinoilla toimivat vain sellaiset tahot, jotka täyttävät toiminnan harjoittamiselle lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Määräyksissä ja ohjeissa tuodaan esille se, mihin seikkoihin Finanssivalvonta kiinnittää erityisesti huomiota, kun se arvioi, täyttääkö toimilupaa hakenut yhteisö tai rekisteröintiä hakenut taikka ilmoituksen tehnyt henkilö tai oikeushenkilö kyseisen toiminnan harjoittamisen edellytykset.

Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan haettaessa Finanssivalvonnalta toimilupaa tai rekisteröintiä tai tehtäessä Finanssivalvonnalle Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuja toimilupavalvottavia tai muita valvottavia ja finanssimarkkinoilla toimivia koskevia ilmoituksia. Määräykset ja ohjeet on kirjoitettu pääosin valvottavaryhmäkohtaisesti.

Määräykset ja ohjeet perustuvat rahoitussektorin osalta suurelta osin nykyiseen Finanssivalvonnan standardiin 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot. Notifikaatioita koskevia määräyksiä ja ohjeita ei sisälly luonnokseen. Finanssivalvonta harkitsee myöhemmin, onko niiden osalta tarvetta määräysten ja ohjeiden antamiseen. Luonnoksessa on otettu huomioon vuoden 2013 alussa voimaantullut arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus ja valtiovarainministeriön antama asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (1024/2012).

Vakuutussektorin osalta vakuutusedustajia koskevat määräykset ja ohjeet vastaavat voimassaolevia vakuutusedustajien rekisteröintiä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Muilta osin luonnoksessa olevat vakuutussektorin määräykset ja ohjeet (henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimiluvat sekä vakuutusyhdistyksiä, vakuutuskassoja, eläkesäätiöitä ja työttömyyskassoja koskevat rekisteröintimääräykset ja -ohjeet) ovat uusia.

Määräykset ja ohjeet on pyritty kirjoittamaan rakenteellisesti mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Eri valvottavia koskevat määräykset ja ohjeet poikkeavat kuitenkin sisällöltään toisistaan johtuen niitä koskevan lainsäädännön eroavuuksista.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Finanssivalvonnan Internet-sivustolla.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antavat

instituutiovalvontaosastolla:

  • vastuuvalvoja Jaakko Louekari, puhelin 010 831 5322 (maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat)
  • vastuuvalvoja Pauli Lundén, puhelin 010 831 5320 (luottolaitokset)
  • lakimies Helena Tulonen, puhelin 010 831 5522 (vakuutuslaitokset lukuun ottamatta vakuutusedustajia)

menettelytapavalvontaosastolla:

  • lakimies Katarina Pesola, puhelin 010 831 5243 (sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt)
  • markkinavalvoja Janne Sinisalo, puhelin 010 831 5556 (vakuutusedustajat)

Liitteet

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Jakelu

Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Finanssialan Keskusliitto ry
Eläkesäätiöyhdistys ry
Suomen Vakuutusmeklarit ry