Finanssivalvonnan lausunnot kirjanpitolain perusteella

Finanssivalvonta valvoo kirjanpitolain 8 luvun mukaisesti kirjanpitolain noudattamista Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitetuissa valvottavissa.  Saman kirjanpitolain luvun perusteella Finanssivalvonta voi antaa valvottavien hakemuksesta lausuntoja ja ohjeita.

Yhdenmukaisesti edellisen kanssa Finanssivalvonnan valtuudet antaa valvottavilleen lausuntoja ja ohjeita kirjanpitolain perusteella sisältyvät toimialakohtaisiin lakeihin; luottolaitoslain (610/2014) 12 luvun 2 §:n 3 momenttiin, sijoituspalvelulain (424/2012) 8 luvun 1 §:ään, vakuutusyhtiölain (521/20018) 8 luvun 31 §:ään, eläkesäätiölain (1774/1995) 5 luvun 42 § 5 momenttiin, vakuutuskassalain (1164/1992) 6 luvun 177 § 5 momenttiin, merimieseläkelain (1290/2006) 15 luvun 197 § 5 momenttiin sekä maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 11 luvun 127 § 2 momenttiin.

Lausuntoa tehdessään Finanssivalvonnan tulee arvioida, tuleeko sen myös hakea asiasta lausunto kirjanpitolautakunnalta.