Verkkouutinen 20.3.2015 – 6/2015

Raportti IFRS-valvonnasta 2014: Yhtiöiden tulisi kiinnittää huomiota tilinpäätösinformaation selkeyteen ja konkreettisuuteen

Listatut yhtiöt ovat laatineet konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien, jolloin myös Finanssivalvonnan IFRS-valvonta alkoi. Euroopan unionin IAS-asetuksen tavoitteena oli osaltaan edistää eurooppalaisten sisämarkkinoiden pääomien vapaata liikkuvuutta sekä pääomamarkkinoiden tehokkuutta. IFRS-standardit täyttävät sijoittajien vaatimukset korkealaatuisesta, luotettavasta, vertailukelpoisesta ja läpinäkyvästä tilinpäätösinformaatiosta.

Haastava taloudellinen tilanne vaikutti edellisten vuosien tapaan Finanssivalvonnan IFRS-valvontaan. Finanssikriisin alkamisen jälkeen vuodesta 2008 IFRS-valvonta on kohdistunut enenevissä määrin yhtiöihin, joiden taloudellinen tilanne on heikko. Finanssivalvonta teki vuoden 2014 aikana selvityksen listayhtiön tilinpäätösraportoinnista taloudellisen ja toiminnallisen epävarmuuden vallitessa. Erityisesti heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien yhtiöiden tulisi kiinnittää huomiota tilinpäätösinformaation selkeyteen ja riittävään konkreettisuuteen.

Finanssivalvonta edellytti puutteiden ja virheiden korjaamista seuraavassa taloudellisessa raportissa lähes joka toisen valvontahavainnon osalta. Vuonna 2014 havainnot keskittyivät etenkin seuraaviin aiheisiin:

  • Rahoitusinstrumentit: standardien noudattamisessa havaittiin runsaasti puutteita myös niissä tilinpäätöksissä, joissa rahoitusinstrumentit muodostavat merkittävän osan tilinpäätöstä
  • Liikearvot: Vastaisia rahavirtoja koskevien arvojen perusteiden ja diskonttauskorkojen määrittelyä arvonalentumistestauksessa sekä liitetietoja tulee kehittää
  • Lähipiiritiedot: Lähipiiritietojen laatimisprosesseja kehitettävä standardin edellyttämien tietojen esittämiseksi.

Vuoden 2014 IFRS-valvonnasta kerrotaan tarkemmin IFRS-raportissa ja listayhtiötilaisuuden esityksessä.

Lisätietoja antaa

Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5383.

Liite

Raportti IFRS-valvonnasta 2014