Valvottavatiedote 19.2.2024 – 8/2024

Teema-arvio: Sijoituspalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnin menettelytavoissa parannettavaa

Finanssivalvonta on arvioinut sijoituspalvelujen ja -tuotteiden markkinointia. Teema-arvion tavoitteena oli arvioida, miten sijoituspalveluntarjoajat noudattavat MiFID II:n1 sääntelyn markkinointiviestintää koskevia vaatimuksia. Arviointi kattoi valvottavien sisäiset prosessit ja menettelyt, jotka yhtiöissä on hyväksytty markkinointiin sovellettavien MiFID II -vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Osana teema-arviota selvitettiin myös, miten sijoituspalvelujen tarjoajat huomioivat viherpesuriskit markkinointiviestinnässä.

Sijoituspalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Markkinointiviestinnän on oltava selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi. 2Markkinoinnin mahdollinen totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus tulee tunnistaa riskiksi, jota on hallittava ja valvottava.

Teema-arvio oli osa Euroopan Arvopaperimarkkinavalvojan (ESMA) ja eurooppalaisten kansallisten valvojien yhdessä toteuttamaa teema-arviota (Common Supervisory Action).

Teema-arvion keskeiset havainnot olivat:

  • Kaikilla yhtiöillä ei ollut sisäisiä ohjeita markkinoinnille.
  • Osalla yhtiöistä ei ollut hyväksymismenettelyä kaikille markkinointikanaville.
  • Osa yhtiöistä ei valvo markkinoinnin menettelytapoja.
  • Yhtiöiden markkinointiviestinnässä havaittiin mm. riittämättömiä tietoja riskeistä, puutteita tuottohistorian esittämisessä, epäselkeyttä vertailujen esittämisessä ja puutteita kestävyystietojen tietolähteissä.

Teema-arvion kohteena oli laaja joukko sijoituspalvelua tarjoavia pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä, jotka tarjoavat sijoitusneuvontaa tai toimeksiantojen toteutusta tai välitystä. Arviointia varten Finanssivalvonta selvitti 32 valvottavalta sijoituspalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnin prosesseihin ja menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi Finanssivalvonta analysoi valittujen pankkien ja sijoituspalveluyritysten markkinointiviestintää ajanjaksolla 1.1.2022–30.6.2023 siltä osin, miten niissä toteutui sääntelyn tasapuolista, selkeää ja harhaanjohtamatonta tietoa koskevat vaatimukset. Analysoinnin kohteena oli rahastojen, strukturoitujen tuotteiden ja sijoituspalvelujen markkinointi sekä mahdolliset julkaisut yhteistyössä sosiaalisen median vaikuttajan kanssa.

Finanssivalvonta edellyttää, että sijoituspalveluja tarjoavat valvottavat käsittelevät tähän teema-arvioon liittyvät asiat hallituksessaan ja ryhtyvät tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Lisätietoja antavat

  • Nina Männynmäki, nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Saara Rundqvist, saara.rundqvist(at)finanssivalvonta.fi
  • Esa Pitkänen, esa.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi

Liite         

Teema-arvion loppuraportti: Sijoituspalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnin menettelytavoissa parannettavaa


1Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi 2014/65/EU
2Sijoituspalvelulaki 10 L 2 §