Valvottavatiedote 14.2.2023 – 9/2023

Teema-arvio: Sijoituspalvelujen ja -tuotteiden kulujen raportoinnissa asiakkaille kehitettävää

Finanssivalvonta toteutti vuonna 2022 teema-arvion sijoituspalveluiden ja -tuotteiden kulujen raportoinnista asiakkaille. Teema-arvio oli osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) koordinoimaa yhteistä valvontatoimenpidettä.

Asiakkaiden tulee saada vähintään vuosittain tiedot kaikista omien sijoituspalveluidensa ja -tuotteidensa toteutuneista kokonaiskuluista ja niiden vaikutuksesta tuottoon (ns. ex-post kuluraportointi). Lisäksi asiakkaan tulee pyynnöstä saada tarkempi erittely.

Teema-arvion tavoitteena oli arvioida, noudattavatko sijoituspalveluja tarjoavat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset (jatkossa yhtiöt) tiedonantovelvoitteita raportoidessaan asiakkaille:

  • kuluja ja veloituksia sekä
  • yhtiön sijoituspalvelun yhteydessä muilta vastaanottamia palkkioita (kannustimia), kuten rahaston myyntipalkkiota.

Teema-arvioon osallistui kahdeksan yhtiötä, jotka vastasivat kirjalliseen kyselyyn ja toimittivat asiakkaidensa kuluraportteja arvioitavaksi Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonnan mukaan kuluraporttien esitystapa oli valtaosin sääntelyn vaatimusten mukainen, vaikka esitystavassa oli yhtiökohtaista vaihtelua.

Kuluraportoinnissa oli kehitettävää etenkin seuraavilta osin:

  • Finanssivalvonta suosittelee, että yhtiöt raportoivat vuosikulut aikaisemmin, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua raportointikauden päätyttyä.
  • Yhtiön tulisi kertoa asiakkaalle mahdollisuudesta saada tarkempi erittely, jos yhtiö raportoi kulut sijoituspalveluista yhteenlaskettuna ja tuotteista yhteenlaskettuna.
  • Valtaosalla yhtiöistä oli parannettavaa siinä, miten yhtiöt kuvaavat kulutason vaihtelua ja kulujen vaikutusta tuottoon.
  • Osan yhtiöstä tulisi täsmentää kannustimiin liittyviä lisäpalveluja.
  • Yhtiöillä ei ollut riittävää sisäistä ohjeistusta kuluraportoinnista ja/tai kannustimista. Jos yhtiöllä oli kuluraportointia koskevaa ohjeistusta, siitä ei välttämättä käynyt ilmi mitä kaikkia kuluja raportoidaan.

Finanssivalvonnan havainnot edellyttävät kaikilta kahdeksalta yhtiöltä toimenpiteitä, joita Finanssivalvonta tulee seuraamaan. Finanssivalvonta edellyttää, että myös muut sijoituspalveluja tarjoavat toimijat huomioivat Finanssivalvonnan valvottavakirjeessä nostamat havainnot ja näkemykset sekä ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin.

Finanssivalvonta raportoi havainnoista ja johtopäätöksistä ESMAlle osana sen kuluraportointiin liittyvää valvontatoimenpidettä. ESMA voi antaa myöhemmin tarkempaa ohjeistusta aiheesta yhtiölle tai kansallisille valvojille.

Lisätietoja antavat

  • Merja Junnonen, lakimies, puhelin 09 183 5554 tai merja.junnonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Esa Pitkänen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5248 tai esa.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi
  • Riitta Seppä, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5027 tai riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

Liite

*Valvottavakirje: Teema-arvio sijoituspalvelujen -ja tuotteiden kulujen raportoinnista asiakkaille

 

* Liite vaihdettu 15.2.2023