Valvottavatiedote 6.3.2023 – 13/2023

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Finanssivalvonta laajentaa määräyksissä ja ohjeissa (MOK) olevaa luetteloa maksulaitoslain (297/2010) 26 §:ssä tarkoitetuista vähäriskisistä ja helposti rahaksi muutettavista instrumenteista, joihin sijoittamalla maksulaitokset (ml. sähkörahayhteisöt) voivat suojata asiakasvarojaan. Finanssivalvonta ei ole aiemmin määritellyt lainsäädännön tarkoittamalla tavalla tähän soveltuvia sijoitustuotteita. Finanssivalvonta kumoaa yhden raportointivelvollisuuden, sillä se saa jatkossa vastaavat tiedot viranomaisyhteistyön kautta. Lisäksi MOKissa olevat viittaukset muuhun sääntelyyn ovat vanhentuneet, minkä takia niitä on aihetta päivittää nykyisin voimassa oleviin.

Muutosten tavoitteena on pitää Finanssivalvonnan antama sääntely ajan tasalla ja sekä ehkäistä soveltamisalan piiriin kuuluvien toimijoiden moninkertaisia raportointivelvoitteita että antaa lainsäädännön ohjaamalla tavalla sääntelyä, jota toimijat voivat hyödyntää asiakasvarojen suojaamismenettelyissään.

Finanssivalvonta laajentaa määräyksissä ja ohjeissa olevaa luetteloa maksulaitoslain (297/2010) 26 §:ssä tarkoitetuista vähäriskisistä ja helposti rahaksi muutettavista instrumenteista, jollaisiin maksulaitokset (ml. sähkörahayhteisöt) voivat sijoittaa asiakasvarojaan. Finanssivalvonta kuitenkin muistuttaa, että maksulaitoksen on hallittava riskinsä myös määräyksessä mainittujen uusien sijoituskohteiden osalta. Maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden osalta vastaavaa muutosta ei tehdä, sillä Finanssivalvonnalla ei ole toimivaltaa arvioida näiden riskienhallintaa vastaavalla tavalla kuin maksulaitosten osalta.

Finanssivalvonta ei tule enää keräämään maksutapahtumiin liittyvää vuosiraporttia (ML-raportti) maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavilta henkilöiltä. Tätä koskeva raportointivelvollisuus poistetaan määräyksistä ja ohjeista. Vastaava muutos on toimiluvallisten maksulaitosten osalta tehty jo aiemmin. Syynä tämän raportointivelvollisuuden kumoamiselle on se, että Suomen Pankki kerää ML-raporttia vastaavia tietoja myös maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavilta henkilöiltä. Finanssivalvonta saa jatkossa valvontansa kannalta tarpeelliset tiedot näidenkin toimijoiden maksunvälityksen määristä Suomen Pankilta.

Lisäksi Finanssivalvonta päivittää ajantasaisiksi vanhentuneet viittaukset mm. muihin omiin määräyksiinsä ja ohjeisiinsa ja lainsäädäntöön sekä ohjaavat linkit ja viittaukset muuhun aineistoon. Finanssivalvonta myös korjaa määräyksissä ja ohjeissa havaittuja lyöntivirheitä.

Finanssivalvonta pyysi lausuntoja asiakasvarojen suojaamista koskevilta osin eli luvuista 5.8.6 ja 6.3.5 ja pyysi muuten huomioita suunnitelluista muutoksista. Finanssivalvonta teki saadun palautteen perusteella pieniä selventäviä täsmennyksiä määräyksiin ja ohjeisiin.

Muutokset tulevat voimaan 7.3.2023.

Lisätietoja antavat

  • Juha Eerikäinen, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5322 tai  juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi
  • Senni Haajanen, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5538 tai senni.haajanen(at)finanssivalvonta.fi
  • Mirja Kaspianranta, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5569 tai mirja.kaspianranta(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 8/2016: Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt