Valvottavatiedote 30.12.2022 – 64/2022

Määräykset ja ohjeet 10/2022: Finanssivalvonnan suositus EBAn direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisia vertailutietoja koskevien ohjeiden noudattamisesta (EBA/GL/2022/07)

Finanssivalvonta on antanut 19.12.2022 määräykset ja ohjeet 10/2022, joissa se saattaa kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 30.6.2022 antamat ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista (Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices and the gender pay gap under Directive (EU) 2019/2034). EBAn ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 26.10.2022 (EBA/GL/2022/07).

Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2022. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita.

EBAn ohjeet käsittelevät mm. seuraavia asioita:

  1. Ohjeissa täsmennetään palkitsemistiedot (”REM BM”-raportointi) ja sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot (”REM GAP”-raportointi) (yhdessä "vertailutiedot"), jotka valittujen sijoituspalveluyritysten on toimitettava Finanssivalvonnalle direktiivin (EU) 2019/2034 mukaista palkitsemisjärjestelmien seurantaa varten.
  2. Palkitsemistiedot raportoidaan vuosittain alkaen tilikauden 2022 tiedoista ja sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot raportoidaan joka kolmas vuosi alkaen tilikauden 2023 tiedoista.
  3. Päättyneen tilikauden tiedot raportoidaan seuraavana kalenterivuonna. Valittujen sijoituspalveluyritysten tulee varautua noudattamaan EBAn ohjeita sekä soveltamaan ohjeissa annettuja validointisääntöjä, kun ne toimittavat raportoitavat tiedot Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta määrittelee EBAn ohjeiden perusteella ne sijoituspalveluyritykset, joita palkitsemistietojen (”REM BM”) ja sukupuolten palkkaerojen (”REM GAP”) raportointivelvollisuudet koskevat. Finanssivalvonta ilmoittaa näille yhtiöille niitä koskevasta raportointivelvoitteesta viimeistään 31. maaliskuuta sinä kalenterivuonna, jona laitosten tulee toimittaa raportoitavat tiedot. Näiden raportointien sisällöstä ja raportointivelvollisten määrittelystä on annettu lisätietoja tiedotteen lopussa.

Raportointivelvollisten sijoituspalveluyritysten tulee toimittaa vuonna 2022 päättyvää tilikautta koskevat palkitsemistiedot viimeistään 31.8.2023. Jatkossa raportoitavat tiedot tulee toimittaa viimeistään 15. kesäkuuta niinä kalenterivuosina, joina tiedot kerätään.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle 21.12.2022 noudattavansa ohjetta valvonnassaan. 

Sijoituspalveluyritykset, joilta palkitsemistiedot kerätään

EBAn ohjeiden perusteella Finanssivalvonnan tulee kerätä ja toimittaa EBAlle palkitsemistiedot varojen määrän perusteella vähintään kolmelta suurimmalta ohjeiden soveltamisalaan kuuluvalta sijoituspalveluyritykseltä Suomessa ja varmistaa, että toimenpide kattaa mahdollisuuksien mukaan vähintään 50 prosenttia kaikkien sijoituspalveluyritysten varoista Suomessa.

Sijoituspalveluyritykset, joilta sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot kerätään

EBAn ohjeiden perusteella Finanssivalvonnan tulee kerätä ja toimittaa EBAlle sukupuolten palkkaeroja koskevat tiedot yksilöllisesti niiltä sijoituspalveluyrityksiltä, joilta se kerää palkitsemistiedot. Yksilöllisesti tiedot sukupuolten palkkaeroista tulee kerätä sellaisilta sijoituspalveluyrityksiltä, joissa on vähintään 50 työntekijää, lukuun ottamatta valvontatehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen jäseniä.

EBAn ohjeissa annetaan ohjeet sukupuolten palkkaeroa koskevien tietojen muodostamisesta. Kaikkien raportointivelvollisten sijoituspalveluyritysten tulee toimittaa sukupuolten palkkaeroja koskevat tiedot koko henkilöstöstä yhteensä ja erikseen nimetyistä henkilöistä. Lisäksi vähintään 250 työntekijän sijoituspalveluyritysten tulee raportoida tiedot neljässä erillisessä yhtä suuressa osajoukossa (kvartiileittain), joista ensimmäinen osajoukko sisältää henkilöstön heikoiten palkitun neljänneksen ja neljäs osajoukko parhaiten palkitun neljänneksen.

Lisätietoja antavat

  • Antti Alakiuttu, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5456 tai
    antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi
  • Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5270 tai erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet