Valvottavatiedote 30.12.2022 – 65/2022

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi määräysten ja ohjeiden muutokset voimaan 30.6.2023

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi. Muutokset tulevat voimaan 30.6.2023.

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön:

 • Luku 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset
  • Lukuun on lisätty määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvä uusi laki ja tähän liittyvä direktiivi, jotka on annettu nykyisen määräys- ja ohjekokoelman voimaantulon jälkeen.
 • Luku 4.1 Valvottavatiedon toimittaminen
 • Luku 4.2 Raportti kiinnitysluottopankkitoiminnasta
  • Luvussa 4.2 on muutettu kohtaa (14) rajaamaan taulukon KP2-taulukon soveltamisaluetta ja lisätty sovellettavaa lakia käsittelevä kohta (13).
 • Luku 4.2.6 KLPL:n nojalla annettavat tiedot
  • Uuteen lakiin kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista 151/2022 (KLPL) liittyvät katepoolikohtaiset raportointivaateet kerätään uusilla taulukoilla KP3 ja KP4. Katepoolikohtaisten perustietojen (KLPL 38.2-38.5 §) lisäksi uudella taulukolla KP3 kerätään tietoja maksivalmiusvaateen kattamiseksi käytettävistä varoista (KLPL 18 §), tietoja luottalaitosvastuista katepoolissa (EU:n vakavaraisuusasetus 129 artiklan 1a kohta) ja tietoja katepoolin maksuvalmiusvaateesta (KLPL 38.6, KLPL 31 §). Uudella taulukolla KP4 kerätään liikkeeseen laskettuja katettuja joukkolainoja koskevat tiedot (KLPL 38.1 § ja KLPL 38.7 §).
 • Luku 5 Muutoshistoria
  • Luku 5 on uusi luku, joka sisältää kuvauksen määräyksiin ja ohjeisiin tehdyistä muutoksista.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 30.6.2023.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla.

Lisätietoja antaa

Deni Seitz, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5415 tai deni.seitz(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 7/2012