Valvottavatiedote 17.5.2022 – 27/2022

IRB-menetelmän arviointia koskeva asetus tullut voimaan

Euroopan komissio on antanut delegoidun asetuksen (EU) 2022/4391 IRB-menetelmän arviointimenetelmiä koskevasta teknisestä sääntelystandardista. Se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 18.3.2022 ja perustuu Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 21.7.2016 julkaisemaan teknisen sääntelystandardin luonnokseen EBA/RTS/2016/03.  

Asetus on astunut voimaan 7.4.2022. Se on keskeinen osa IRB-menetelmien arviointityön yhdenmukaisuuden varmistamisessa. Finanssivalvonta on aiemmin suosittanut2 valvottaville teknisen sääntelystandardiluonnoksen EBA/RTS/2016/03 huomioon ottamista luottoluokittelujärjestelmiään kehittäessä. Nyt voimaan astunut asetus on suoraan valvojaa sitovaa sääntelyä ja Finanssivalvonta arvioi jatkossa IRB-menetelmien sääntelynmukaisuutta asetuksen mukaisesti.

Asetus sisältää muutoksia, uudelleenmuotoiluja ja tarkennuksia suhteessa aiemmin käytössä olleeseen luonnokseen.

Lisätietoja antaa

Heli Hyykky, pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5240 tai heli.hyykky(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 5/2019

1 Asetus (EU) 2022/439 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä niiden arviointimenetelmien täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joita toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava arvioidessaan, noudattavatko luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset sisäisten luottoluokitusten menetelmän käyttöä koskevia vaatimuksia.

2 Määräyksissä ja ohjeissa 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet.