Valvottavatiedote 27.8.2021 – 38/2021

ESMA on julkaissut uusia ohjeita koskien rahastoyhtiöitä ja vaihtoehtorahastojen hoitajia

Määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat sekä 4/2014 Vaihtoehtorahaston hoitajat on tehty muutoksia. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin sisällytetään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohje ”Ohjeet rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen mukaisesta mainonnasta” (ESMA34-45-1272 FI). 

Ohjeen ”Ohjeet rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen mukaisesta mainonnasta” (ESMA34-45-1272 FI) tarkoituksena on

  • täsmentää asetuksen (EU) 2019/1156 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen mainontaa koskevien vaatimusten soveltamista.
  • laatia yhteinen standardi tulosperusteisten palkkioiden julkistamisesta sijoittajille.

Ohjeen tarkoituksena ei kuitenkaan ole korvata voimassa olevia kansallisia vaatimuksia mainontaan sisällytettävistä tiedoista siinä määrin kuin ne ovat yhteensopivia voimassa olevien yhdenmukaistettujen EU:n sääntöjen kanssa.

Lisäksi edellä mainittuihin määräyksiin ja ohjeisiin on päivitetty viittaukset päivitettyyn ESMA:n ohjeeseen koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston rahamarkkinarahastoista annetun asetuksen (EU) 2017/1131 (rahamarkkinarahastoasetus) 28 artiklan mukaisia stressitestiskenaarioita.

Kyseessä on ESMA:n ohjeen vuosittainen päivitys. Rahamarkkinarahastoasetuksen 28 artiklan 7 kohdan mukaisesti ohjeet saatetaan ajan tasalle vähintään kerran vuodessa, ja niissä otetaan huomioon uusimmat markkinamuutokset. Uusin päivitetty ohje on ”Rahamarkkinarahastoasetuksen mukaisia stressitestiskenaarioita koskevat ohjeet” (ESMA34-49-291 FI).

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että yllä mainittujen ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMA:n ohjeita.

ESMA on julkaissut ohjeet AIFM-direktiivin 25 artiklan soveltamisesta

ESMA on julkaissut ”Ohjeet direktiivin 2011/61/EU 25 artiklan soveltamisesta” (ESMA34-32-701 FI). Ohjeet koskevat toimivaltaisia viranomaisia. Mikäli rahasto täyttää ohjeessa yksilöidyt kriteerit, tulee toimivaltaisen viranomaisen pyytää rahastolta säännöllistä raportointia ohjeessa mainittujen tietojen osalta.

Ohjeiden tarkoituksena on saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvojien järjestelmässä ja varmistaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin 25 artiklan yhteinen, yhtenäinen ja yhdenmukainen soveltaminen. Ohjeet koskevat erityisesti vivutukseen liittyvän järjestelmäriskin arviointia, ja niissä pyritään varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat käyttöön johdonmukaisen lähestymistavan arvioidessaan, täyttyvätkö vivutukseen liittyvien toimenpiteiden käyttöönoton edellytykset.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan seuraavasti:

  • Rahamarkkinarahastoasetuksen mukaisia stressitestiskenaarioita koskevan ohjeen (ESMA34-49-291 FI) osalta 29.8.2021.
  • Ohjeet rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen mukaisesta mainonnasta (ESMA34-45-1272 FI) osalta 2.2.2022

Ohjeet direktiivin 2011/61/EU 25 artiklan soveltamisesta (ESMA34-32-701 FI) ovat tulleet voimaan 23.8.2021.

Lisätietoja antaa

Kristian Nihtilä, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5294 tai kristian.nihtila(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet