Valvottavatiedote 4.6.2020 – 32/2020

EBAn kannanotto PSD2-erityisrajapintoihin liittyvistä esteistä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 4.6.2020 kannanoton PSD2-erityisrajapintoihin liittyvistä esteistä, joiden katsotaan vaikeuttavan tilitieto- tai maksutoimeksiantopalvelujen tarjontaa. Komission delegoidun asetuksen 2018/389 artiklan 32(3) mukaisesti maksutiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat ottaneet erityisrajapinnan käyttöön, on varmistettava, ettei erityisrajapinta luo esteitä maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen tarjoamiselle.

Kannanotossa esitetään näkemyksiä niistä menetelmistä, joiden katsotaan olevan sääntelyssä tarkoitettuja esteitä uusien maksupalvelujen tarjoamiselle ja toisaalta tuodaan esiin esimerkkejä menetelmistä, joita ei pidetä sääntelyn tarkoittamina esteinä. Kannanoton näkemykset liittyvät seuraaviin aihealueisiin:

  • tunnistusmenetelmät, joita maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan tulee tukea
  • myyntipaikalla tapahtuva maksaminen ja pakotettu uudelleenohjausmenetelmä (redirection)
  • maksupalvelunkäyttäjän vahvan tunnistamisen käyttökertojen määrä maksutoimeksiannon tai tilitietokyselyn yhteydessä
  • tilitietopalvelu ja asiakkaan vahva tunnistaminen 90 päivän välein
  • maksutilin valinta
  • maksupalvelunkäyttäjille kohdistetut suostumuksen lisätarkistukset
  • tilitieto- ja maksutoimeksiantopalvelujen tarjoajia koskevat ylimääräiset rekisteröintivaatimukset

EBA tulee erikseen määrittämään valvontasuunnitelman, joilla kansallisten valvojien tulee valvoa, että maksutilejä ylläpitävät maksupalveluntarjoajat korjaavat PSD2-erityisrajapinnoissa mahdollisesti havaitut esteet. EBA seuraa korjaustoimenpiteiden etenemistä yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa.  Finanssivalvonta aikoo omassa valvontatyössään noudattaa EBAn esittämiä valvontatoimia ja tulee julkaisemaan näistä toimenpiteistä ja määräajoista erillisen valvottavatiedotteen, kun EBAn valvontasuunnitelma on valmistunut.

Lisätietoja antavat

  • Heli Mäkitalo, riskiasiantuntija, heli.makitalo(at)finanssivalvonta.fi
  • Sanna Atrila, johtava lakimies, sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi
  • Hanna Heiskanen, johtava digitalisaatioasiantuntija, hanna.heiskanen(at)finanssivalvonta.fi

Linkit

 

Taustatietoa

14.9.2019 alkaen jokaisen maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan, jonka ylläpitämille maksutileille pääsee verkon kautta, on tullut tarjota ainakin yhtä pääsyn mahdollistavaa rajapintaa viestintään tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien kanssa. Velvoite perustuu toiseen maksupalveludirektiiviin (PSD2) ja sen nojalla annettuun alemman asteiseen sääntelyyn. Rajapintojen avaaminen koskee kaikkia sellaisia pankkeja ja muita maksupalveluntarjoajia, jotka tarjoavat asiakkaille tietoverkon välityksellä käytettäviä maksutilejä.

Pankit ja muut maksutilien ylläpitäjät ovat voineet päättää, tarjoavatko ne uusille maksupalveluntarjoajille erityisrajapinnan maksutilille pääsyyn vai sallivatko ne asiakasrajapinnan käyttämisen sääntelyn edellyttämillä lisäelementeillä.  Jos maksutileille pääsyä tarjotaan erityisrajapinnan välityksellä, sääntely edellyttää, että erityisrajapinnat ovat käytettävyydeltään ja suorituskyvyltään samaa tasoa kuin rajapinta, jonka ne tarjoavat asiakkaidensa käyttöön.