Valvottavatiedote 23.9.2019 – 51/2019

Vakuutusmeklareiden pakolliset vastuuvakuutukset – meklarin ja vakuutuksen myöntävän yhtiön on varmistettava vastuuvakuutuksen lainmukainen kattavuus

Vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (LVT, 234/2018) edellytetään vakuutusmeklareilta pakollista vastuuvakuutusta tai vastaavaa vakuutta. Lähes vastaava vastuuvakuutusta koskeva sääntely on sisältynyt jo aiemmin voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Ammatillinen vastuuvakuutus, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt, on yksi vakuutusmeklarin toiminnan harjoittamisen edellytyksistä.

LVT:n voimaantulon (1.10.2018) jälkeen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisessa käytyjen keskustelujen pohjalta Finanssivalvonta on tarkastellut vakuutusmeklareiden vastuuvakuutusten sopimusehtoja. Niistä tehtyjen havaintojen perusteella Finanssivalvonta haluaa kiinnittää vakuutusyhtiöiden ja vakuutusmeklareiden huomiota seuraavaan.   

Vastuuvakuutuksen ehdot

Vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen on aina täytettävä sen minimimäärää ja muita edellytyksiä koskevat ehdot (LVT 58 §):

  1. vastuuvakuutuksen on oltava voimassa koko Euroopan talousalueella;
  2. vastuuvakuutus päättyy aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on saanut vakuutuksenantajalta ilmoituksen vastuuvakuutuksen päättymisestä;
  3. jos vastuuvakuutukseen sisältyy omavastuu, vakuutuksenantaja suorittaa korvauksen vahingon kärsineelle omavastuuta vähentämättä;
  4. vakuutuksenantajan kotipaikka on ETA-valtiossa;
  5. vastuuvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on syntynyt sopimuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena ja jonka korvaamisesta on esitetty kirjallinen vaatimus vakuutusmeklarille, sivutoimiselle vakuutusmeklarille tai vakuutuksenantajalle vastuuvakuutuksen voimassaoloaikana tai kolmen vuoden kuluessa sen päättymisestä.

Laista yksiselitteisesti ilmenevien ehtojen on kaikkien täytyttävä, jotta Finanssivalvonta voi merkitä vakuutusmeklarin vakuutusedustajarekisteriin. Vakuutusmeklarin on täytettävä kaikki rekisteröinnin edellytykset jatkuvasti myös rekisteröinnin jälkeen.  

Meklarin vahingonkorvausvastuu ja vakuutussopimusten rajoitusehdot

Vakuutusmeklarilla on oltava vakuutus niiden ammatillisesta virheestä aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, joista vakuutusmeklari on LVT:n mukaan vastuussa. Vakuutusmeklarin vahingonkorvausvastuusta säädetään lain 74 §:ssä. Laista ja sen perusteluista (HE 172/2017vp) ilmenee, että meklarin vahingonkorvausvastuu on lähtökohtaisesti laaja ja se kattaa sekä LVT:n että meklarin ja asiakkaan välisen toimeksiantosopimuksen vastaisesta menettelystä aiheutuneet vahingot, erityisesti kun asiakas on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava toimija. Meklarin harjoittama vakuutusten tarjoaminen voi sisältää laajan joukon toimenpiteitä, kuten vakuutussopimuksen valmistelu, sopimuksen tekeminen ja avustaminen sopimuksen hoitamisessa ja täyttämisessä.

Finanssivalvonnan havaintojen mukaan vakuutusmeklareiden vastuuvakuutussopimusten ehtoihin sisältyy yleisesti vastuuvakuutuksille tyypillisiä rajoitusehtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi laskuvirheistä aiheutuvat tai suorituksen tilittämisen laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot.

Meklarin vastuuvakuutus on laissa säädetty toiminnan harjoittajalle pakolliseksi ja sen tarkoituksena on turvata meklarin asiakkaiden ja muiden vahingon kärsineiden asemaa. Tämä ja vahingonkorvausvastuun laajuus huomioiden on tärkeää, että vakuutuksenantajat eivät rajoitusehdoilla supista sitä vastuuta, joka meklarin vastuuvakuutuksen tulee kattaa. 

Ehtokohta, joka koskee vakuutustapahtuman aiheuttamista törkeällä huolimattomuudella

Meklarien erityisissä vastuuvakuutusehdoissa on usein sen tyyppisiä ehtoja, joissa kategorisesti rajataan korvattavuuden piiristä pois mm. vahingot, jotka vakuutuksenottaja on aiheuttanut törkeällä huolimattomuudella. Erityisten ja yleisten vakuutusehtojen muodostama vastuuvakuutusehtokokonaisuus voi tältä osin sisältää myös ristiriitaisia määräyksiä. 

Vakuutussopimuslain (VSL) 30 §:n 2 momentin mukaan jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se.  Kuitenkin 4 momentin mukaan vastuuvakuutuksessa vakuutuksenantaja on velvollinen suorittamaan vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota vahinkoa kärsinyt ei ole saanut perityksi vakuutetulta. Lisäksi meklarin pakollisessa vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä on VSL 67 §:n mukaan oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä.

VSL:n 3 §:n 1 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa VSL:n säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. VSL:n säännösten pakottavuudesta seuraa, että vakuutuksenantaja ei saa soveltaa vakuutusehtoja siltä osin kun ne heikentävät sitä turvaa, joka on säädetty vahinkoa kärsineen hyväksi.

Vastuu vakuutusehtojen lainmukaisuudesta ja vakuutusehtojen päivittäminen

Vakuutusyhtiöiden tulee huolehtia siitä, että meklareille tuohon tehtävään myönnettävät vastuuvakuutukset täyttävät niille asetetut edellytykset. Vakuutusehtoja tulee tarkastella tässä tiedotteessa esitettyjen seikkojen valossa ja tehdä niihin tarvittavat muutokset viimeistään siinä vaiheessa, kun vastuuvakuutuksen vähimmäismäärän muutosta koskeva vakuutusten tarjoamista koskevan direktiivin ja LVT:n muutos tulee voimaan (arviolta vuoden 2020 keväällä). Huomiota tulee kiinnittää myös ehtokokonaisuuden selkeyteen.

Vakuutusmeklarin rekisteröinnin yksi edellytys on, että hakijalla on laissa säädetyt ehdot täyttävä vastuuvakuutus tai sitä vastaava vakuus (LTV 58 §).  LVT 58 §:n 3 momentin mukaan vakuutusmeklarin tai sivutoimisen vakuutusmeklarin on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään kuukautta ennen uuden vastuuvakuutuksen voimassaolon alkamista selvitys sen ehdoista ja määristä.

Finanssivalvonta katsoo, että vakuutuksenantajan tulee meklarille pakollista vastuuvakuutusta myöntäessään huolehtia ehtojen lainmukaisesta kattavuudesta. Vastaavasti vakuutusmeklarin on vakuutusalan asiantuntijana tunnettava vastuuvakuutuksensa ja myös arvioitava hänelle tarjottavan uuden vastuuvakuutuksen ehdot ja niiden lainmukaisuus.

Lisätietoja antaa

Antti Lampinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5518 tai antti.lampinen(at)finanssivalvonta.fi