Valvottavatiedote 15.2.2019 – 3/2019

Uusi sääntely edellyttää muutoksia vakavaraisuuslaskennan sisäisten luottoluokitusten menetelmiin

Vakavaraisuuslaskennan sisäisten luottoluokitusten menetelmiin (IRBA) vaikuttavat useat viime aikoina julkaistut sääntelyuudistukset, jotka astuvat voimaan vuoden 2021 alussa.

Euroopan komissio on lokakuussa 2017 antanut delegoidun asetuksen (EU) 2018/171, joka koskee erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavaa kynnysarvoa. Asetuksen mukaiset kynnysarvot tullaan päivittämään Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä 25/2013 osana kokoelman laajempaa päivitystä.

Euroopan pankkiviranomainen EBA on lisäksi julkaissut ohjeet

  • maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa (EBA/GL/2016/07)
  • maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten (EBA/GL/2017/16).

EBA on myös antanut luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi (RTS), jotka liittyvät

  • sisäisen luottoluokituksen arviointimenetelmään (EBA/RTS/2016/03)
  • talouden laskusuhdanteen luonteeseen, vakavuuteen ja kestoon (EBA/RTS/2018/04).

Sääntelyuudistusten tavoitteena on vähentää sisäisten riskimallien tulosten perusteetonta vaihtelua siten, että pääomavaateen riskiherkkyys kuitenkin säilyy. Uudistuksilla pyritään myös parantamaan riskiparametrien vertailtavuutta eurooppalaisten pankkien välillä. Uudistukset edellyttävät olennaisia muutoksia pankkien sisäisten luottoluokitusten menetelmiin.

Finanssivalvonta pyytää sen valvonnassa olevia IRBA-vakavaraisuuslaskentaa soveltavia pankkeja toimittamaan 30.4.2019 mennessä aikataulutetun suunnitelman maksukyvyttömyyden määritelmän uudistamisesta sekä siihen liittyvistä mallimuutoksista siten, että uudistukset ottavat huomioon yllä luetellut sääntelydokumentit. Aikataulusta tulee käydä ilmi myös sisäisten luottoluokitusten menetelmien muutosten perusteella Finanssivalvonnalle toimitettavien lupahakemusten arvioitu aikataulu sekä mahdolliset muutokset siirtymäsuunnitelmiin.

Finanssivalvonnan käsityksen mukaan pankkien on uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa päivitettävä maksukyvyttömyyden määritelmä ja valmisteltava sen käyttöönotto. Finanssivalvonta pyytää sisällyttämään maksukyvyttömyyden määritelmän edellyttämät muutokset edellä mainittuun suunnitelmaan siten, että uudistettua maksukyvyttömyyden määritelmää koskeva dokumentaatio toimitetaan Finanssivalvonnalle 30.9.2019 mennessä.

Mitkään edellä mainitut materiaalitoimituspyynnöt eivät koske EKP:n valvonnassa olevia pankkeja, jotka toimivat EKP:n ohjeistuksen mukaisesti. Finanssivalvonta ottaa erikseen yhteyttä niihin valvottaviin, joita pyyntö suunnitelman toimittamisesta koskee.

Lisätietoja antaa

Anne Puustelli, johtava pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5308, anne.puustelli(at)finanssivalvonta.fi