Valvottavatiedote 25.4.2019 – 16/2019

Teema-arvio joukkovelkakirjalainojen kauppatietojen julkistamisesta

Finanssivalvonta on tehnyt teema-arvion siitä, miten MiFIRin1  kaupan jälkeisiä avoimuusvaatimuksia, jotka koskevat kauppapaikkojen ulkopuolisia liiketoimia joukkovelkakirjalainoilla, sovelletaan käytäntöön Suomessa. MiFIRin vaatimuksia kauppatietojen julkistamisesta alettiin soveltaa 3.1.2018 lukien.

Teema-arvio toteutettiin kyselyllä. Kysely lähetettiin sellaisille suomalaisille pankeille ja sijoituspalveluyrityksille, jotka olivat raportoineet Finanssivalvonnalle merkittävässä määrin liiketoimia joukkovelkakirjalainoilla 3.1.2018–31.6.2018, sekä eräille ulkomaisten pankkien suomalaisille sivuliikkeille, yhteensä 25 sijoituspalvelun tarjoajalle.

Sijoituspalvelun tarjoajan on julkistettava tiedot liiketoimista joukkovelkakirjalainoilla jonkin hyväksytyn julkistamisjärjestelyn (engl. approved publication arrangement, APA) välityksellä. Suomalaiset sijoituspalvelun tarjoajat julkistavat joukkovelkakirjalainojen kauppatietoja neljän eri APAn välityksellä. Markkinoille ei ole syntynyt kootun kauppatiedon tarjoajaa, ja joukkovelkakirjalainojen hintatietojen seuraaminen ja vertailu on siksi hankalaa. MiFIRin tavoite avoimuuden lisäämisestä on näin ollen jäänyt toistaiseksi pitkälti toteutumatta.

Uuden sääntelyn monimutkaisuuden, raportoitavien tietojen yksityiskohtaisuuden ja järjestelmien kehitystöiden mittavuuden takia raportoinnin alkuvaiheessa on esiintynyt sekä yleisiä että raportoijakohtaisia ongelmia.

Kyselyn vastausten mukaan kaupankäynnin määrä joukkovelkakirjalainoilla vaikuttaa siihen, kuinka sijoituspalvelun tarjoajat ovat käytännössä järjestäneet liiketoimiensa raportoinnin APAlle. Sijoituspalvelun tarjoajat, joilla on paljon joukkovelkakirjalainakauppaa, ovat automatisoineet tietojen lähettämisen APAan suoraan omista kaupankäyntijärjestelmistään. Pienemmät sijoituspalvelun tarjoajat raportoivat liiketoimet APAlle manuaalisesti. Manuaalisempi raportointi on kuitenkin virhealtista, ja 15 minuutin aikarajan noudattaminen raportoinnissa on ajoittain haasteellista.

Uudet vaatimukset ovat myös muuttamassa kaupankäyntitapoja joukkovelkakirjalainamarkkinoilla. Kaupankäyntiä tapahtuu enenevässä määrin elektronisilla kauppapaikoilla. Lisäksi suuntaus näyttää myös olevan se, että pienemmät sijoituspalvelun tarjoajat toteuttavat liiketoimia pääsääntöisesti ns. kauppojen sisäisten toteuttajien (engl. systematic internaliser, SI) kanssa, koska silloin SI:t hoitavat avoimuusvaatimusten mukaisen raportoinnin.


Lisätietoja antavat 

  • Sirpa Joutsjoki, puhelin 09 183 5385 tai sirpa.joutsjoki(at)finanssivalvonta.fi
  • Jyrki Manninen, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Liite 

Teema-arvio joukkovelkakirjalainojen kauppatietojen julkistamisesta

1Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (MiFIR)