Valvottavatiedote 8.11.2019 – 58/2019

EIOPA pyytää lausuntoja vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja valvontakehikon Solvenssi II:n uudelleenarvioinnista

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EIOPA on julkaissut luonnoksen Euroopan komissiolle annettaviksi teknisiksi neuvoiksi vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja valvontakehikon uudelleenarviointia varten (Solvenssi II 2020 Review).

Euroopan komissio pyysi 11.2.2019 EIOPAlta teknisiä neuvoja yhteensä 19 eri kysymyksestä. Nämä kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

  1. Pitkäaikaisia vastuita koskevat toimenpiteet, kuten vastuuvelan laskennassa käytettävän korkokäyrän extrapolointi ja volatiliteettikorjaus
  2. Mahdolliset uudet Solvenssi II -elementit, kuten makrovakausvälineet, takuujärjestelmät sekä elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmät
  3. Voimassa olevan sääntelyn tarkennukset, kuten palvelujen vapaata tarjontaa, raportointia ja vakavaraisuuden laskentaa koskevan sääntelyn uudelleentarkastelu.

Samoin kuin EIOPAn, myös Finanssivalvonnan käsityksen mukaan Solvenssi II -sääntely on toiminut hyvin. Siten kyse on enemmänkin sääntelyn kehittämisestä kuin kokonaisuudistuksesta. Kuitenkin mm. nykyinen korkoympäristö ja valvojan tähänastiset kokemukset antavat aihetta sääntelyn uudelleen arviointiin joiltain osin.

Finanssivalvonnan toimistopäällikön Teija Korpiahon mukaan on tärkeää, että myös suomalaiset toimijat osallistuvat konsultaatioon. "Myös pienempien markkinoiden ja eurooppalaisessa mittakaavassa pienten tai keskisuurten yhtiöiden kannat ja kokemukset ovat tärkeitä sääntelyä kehitettäessä", toteaa Teija Korpiaho.

Tässä konsultaatiossa ovat mukana takuujärjestelmiä ja joitain raportointia koskevia osia lukuun ottamatta kaikki komission neuvonpyynnön osa-alueet. Takuujärjestelmiä ja raportointia koskien on pyydetty lausuntoja jo aikaisemmin.

Tarkemmat ohjeet lausuntojen antamiseen löytyvät EIOPAn verkkopalvelusta. Lausuntoaika päättyy keskiviikkona 15.1.2020.

Lisätietoja antaa

Vesa Ronkainen, ryhmäpäällikkö, puhelin 09 183 5704 tai vesa.ronkainen(at)finanssivalvonta.fi