Valvottavatiedote 15.5.2019 – 18/2019

EBA julkaissut ohjeet yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista koskevista kriteereistä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 20.3.2019 uudet ohjeet yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista koskevista kriteereistä (ns. YLS-kriteereistä) (EBA/GL/2018/08 ja EBA/GL/2018/09). Ohjeet saatetaan voimaan Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla 3/2019.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat edellä mainittuja EBAn ohjeita.

Ohjeessa EBA/GL/2018/08 määritetään kriteerit, jotka koskevat omaisuusvakuudellisten yritystodistusten (asset-backed commercial paper, ABCP) arvopaperistamisen yksinkertaisuutta, läpinäkyvyyttä ja standardointia 12. joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402, jäljempänä arvopaperistamisasetuksen, 24 ja 26 artiklan mukaisesti.

Ohjeessa EBA/GL/2018/09 esitetään kriteerit, jotka koskevat muiden kuin lyhyen ajan omaisuusvakuudellisten yritystodistusten (muiden kuin ABCP-liiketoimien) arvopaperistamisen yksinkertaisuutta, läpinäkyvyyttä ja standardointia arvopaperistamisasetuksen 20, 21 ja 22 artiklan mukaisesti.

Ohjeet koskevat sellaisia institutionaalisia sijoittajia sekä alullepanijoita, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja arvopaperistamista varten perustettuja erillisyhtiöitä, jotka ovat arvopaperistamisen osapuolia.

Ohjeet tulevat voimaan 15.5.2019.

EBA-asetuksen (1093/2010) 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn antamia ohjeita ja suosituksia.

Lisätietoja antaa

Teemu Lyly, pankkivalvoja, puhelin 09 183 5001 tai teemu.lyly(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet