Valvottavatiedote 30.11.2015 – 49/2015

Vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskuperusteet 1.1.2016 alkaen

Tasoitusmäärää koskeva sääntely muuttuu 1.1.2016 alkaen. Uuden sääntelyn mukaiset vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskuperusteita koskevat hakemukset voidaan toimittaa Finanssivalvonnalle vuoden 2016 puolella. Finanssivalvonta suosittaa, että yhtiö toimittaa laskuperusteet heti, kun niiden laatimista varten tarvittavat tiedot ovat selvillä. Jos yhtiö julkaisee uuden sääntelyn mukaisia tasoitusmäärätietoja ennen kuin laskuperusteet on vahvistettu, tulee yhtiön selkeästi kertoa, että kyseiset tiedot perustuvat arvioon.

Tasoitusmäärää koskeva sääntely muuttuu 1.1.2016 alkaen. Kuten tähänkin asti, vahinkovakuutusyhtiöllä tulee olla tasoitusmäärän laskentaa varten laskuperusteet, joille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Laskuperusteissa on vahvistettava tasoitusmääräsiirroissa käytettävät kartutus- ja purkuvahinkosuhteet, joiden arvot riippuvat muun muassa tasoitusmäärälle uuden sääntelyn mukaisesti laskettavasta tavoitemäärästä ja enimmäismäärästä.

Jos uuden sääntelyn tullessa voimaan vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärä ylittää tasoitusmäärän enimmäismäärän, on yhtiön tällöin alennettava tasoitusmäärän enimmäismäärän ylittävä osuus enimmäismäärään saakka enintään kymmenen vuoden kuluessa. Yhtiön on laadittava alentamista varten suunnitelma, jolle on haettava Finanssivalvonnan vahvistus.

Tasoitusmäärän tavoitemäärä ja enimmäismäärä lasketaan Solvenssi II:n mukaisen vakavaraisuuspääomavaatimuksen vakuutusriskin ja vastapuoliriskin perusteella. Solvenssi II -sääntelyä sovelletaan pääomavaatimusten osalta 1.1.2016 alkaen.

Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiön on toimitettava vastuuvelan laskuperusteet Finanssivalvonnalle ennen niiden käyttöönottoa. Koska tasoitusmäärän laskuperusteet riippuvat tekijöistä, joita koskeva sääntely tulee voimaan vasta vuoden 2016 alussa, yhtiö voi toimittaa tasoitusmäärän laskuperusteita koskevat hakemukset Finanssivalvonnalle vuoden 2016 puolella. Finanssivalvonta suosittaa, että yhtiö toimittaa laskuperusteet heti, kun niiden laatimista varten tarvittavat tiedot ovat selvillä. Laskuperusteet voidaan toimittaa myös ennen vuotta 2016 edellyttäen, että yhtiöllä on riittävän tarkka tieto laskuperusteita varten tarvittavista tekijöistä kuten esimerkiksi pääomalaskelmista ja tasoitusmäärän arvosta uuden sääntelyn voimaantulohetkellä.

Jos yhtiö julkaisee tai raportoi vuotta 2016 koskevia tasoitusmäärätietoja ennen kuin laskuperusteet on vahvistettu, tulee tasoitusmäärä arvioida käyttäen approksimaatiota uuden sääntelyn mukaisesti lasketusta tasoitusmäärästä. Tällöin yhtiön tulee kyseisen tiedon yhteydessä selkeästi ilmaista, että se perustuu arvioon.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533