Valvottavatiedote 3.8.2015 – 31/2015

Omien varojen vaatimusten laskemista koskevien sisäisten menettelyjen vertailu valvontatarkoituksiin käynnistyy

​Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut lopulliset luonnokset teknisistä standardeista, joissa määritellään luottolaitosdirektiivin artiklan 78 vaatimusten mukaisen sisäisten menettelyjen vertailu valvontatarkoituksiin (Supervisory benchmarking). Luonnokset on toimitettu komission hyväksyttäviksi.

Sisäisiä menettelyjä omien varojen vaatimusten laskemisessa käyttävät laitokset raportoivat teknisten toimeenpanostandardien (ITS) mukaiset vertailutiedot vuosittain. Operatiivisen riskin menettelyt eivät ole vertailuraportoinnin piirissä.

Luottoriskin sisäisten menettelyjen vertailu suoritetaan ainakin alkuvaiheessa vuorovuosittain matalan ja korkean riskitason vastuille. Matalan maksukyvyttömyysasteen salkkuja (low default portfolio, LDP) ovat valtio-, luottolaitos- ja suuryritysvastuut. Korkean maksukyvyttömyysasteen salkkuja (high default portfolio, HDP) ovat kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut sekä yritysvastuisiin luettavat SME-vastuut. Ensimmäinen teknisten standardien mukainen vertailu tehdään HDP-vastuiden luokittelussa käytettäville sisäisille menettelyille.

Teknisten standardien luonnokset liitteineen ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Sääntelytaustaa

Luottolaitosdirektiivin 78 artiklan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että laitokset, jotka saavat käyttää sisäisiä menettelyjä riskipainotettujen vastuuerien tai omien varojen vaatimusten laskemiseen, lukuun ottamatta operatiivista riskiä, raportoivat sisäisten menettelyjensä laskelmien tulokset vertailusalkuissa olevien vastuidensa tai positioidensa osalta. Suomen lainsäädännössä luottolaitosdirektiivin artiklan 78 vaatimukset on pantu täytäntöön luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014).

Vertailusalkut ja sisäisten menettelyjen arviointimenetelmät on määritelty EBAn laatimissa teknisissä standardeissa.

Tekniset toimeenpano- ja sääntelystandardit

Tekninen toimeenpanostandardi (ITS) määrittelee vertailusalkut, raportointilomakkeet, määritelmät ja raportoinnin IT-ratkaisut, joita sisäisten menettelyjen vertailussa käytetään. Tekninen sääntelystandardi (RTS) puolestaan määrittää menettelyt arviointitulosten jakamiselle toimivaltaisten viranomaisten ja EBAn välillä. Lisäksi RTS sisältää arviointia koskevan ohjeistuksen, jota noudattaen laitosten luotto- ja markkinariskin pääomavaateen laskennassa käyttämät sisäiset menettelyt arvioidaan.

Vertailutietojen raportointi

Ensimmäinen teknisten standardien (ITS, RTS) mukainen sisäisten menettelyjen arviointi suoritetaan vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen tietojen perusteella. Luottoriskin aineisto kerätään ajankohdalta 31.12.2015, markkinariskin havaintoja kerätään usealta eri ajankohdalta. Tiedot toimitetaan Finanssivalvontaan 11.4.2016 mennessä. Markkinariskin vertailusalkkujen arvostuksista (Initial Market Valuation) toimitetaan Finanssivalvontaan tietoja etukäteen suoritettavaa arviointia varten 2.11.2015 mennessä.

EPV on julkaissut 2.3.2015 uuden version (versionumero 2.3) ITS-raportointiin liittyvistä taulukkomalleista, DPM-mallista (Data Point Model) sekä XBRL-taksonomiasta. Versio sisältää määritykset ”Sisäisten mallien vertailu valvontatarkoituksiin” (Benchmarking Portfolio Assessment, SBP) -tiedonkeruulle. 

Lisätietoja antaa

  • riskiasiantuntija Matti Suni, puhelin 010 831 5259, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi (7.9.2015 alkaen)
  • johtava riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422, taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi (4.9.2015 saakka)

Aineistot EBAn verkkopalvelussa