Valvottavatiedote 26.3.2015 – 11/2015

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten laadittava elvytyssuunnitelmat

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevat ja siihen liittyvät lait on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa (nrot 1194-1211/2014). Tämän lisäksi valtiovarainministeriö on antanut kolme erillistä asetusta (nrot 1284-1286/2014), jotka koskevat elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien sisältöä ja niiden arvioimista. Uusilla laeilla on saatettu kansallisesti voimaan EU:n kriisinratkaisudirektiivi 2014/59/EU ja talletussuojadirektiivi 2014/49/EU sekä sopimus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (14.5.2014; 8457/14).

Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta sekä eräät muut lainmuutokset  koskevat toimiluvan saaneita luottolaitoksia sekä niitä sijoituspalveluyrityksiä, jotka harjoittavat kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista taikka joiden osakepääoma on lain mukaan oltava yli 730 000 euroa, sekä näiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvia yrityksiä. Lait koskevat kriisitilanteessa eräiltä osin myös kolmansien maiden (ETA-alueen ulkopuoliset maat) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten sivuliikkeitä.

Valtiovarainministeriö on perustamassa Rahoitusvakausvirastoa, jonka tehtävänä on kriisinratkaisuun varautuminen ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten toiminnan uudelleenjärjestäminen ja purkaminen. Virasto toimii kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena ja sillä on toimivalta päättää luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen asettamisesta kriisinhallintoon sekä käyttää kriisinratkaisua koskevia välineitä ja valtuuksia sen sijaan, että yritys asetettaisiin selvitystilaan tai konkurssiin. Virasto toimii yhteistyössä euroalueen yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen ja -rahaston kanssa. Euroalueen yhteinen kriisinratkaisuviranomainen on toimivaltainen viranomainen Euroopan keskuspankin suoraan valvontaan kuuluvien valvottavien osalta.

Pankkien kriisiratkaisua koskevat lait velvoittavat luottolaitoksia ja lakien soveltamisalaan kuuluvia  sijoituspalveluyrityksiä ryhtymään varhain ennakollisiin toimenpiteisiin kriisien ennalta ehkäisemiseksi. Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset ovat velvollisia laatimaan elvytyssuunnitelmat (recovery) luottolaitostoiminnasta annetun lain 8a luvun mukaisesti sekä ottamaan laadinnassa huomioon valtiovarainministeriön asetuksessa 1296/2014 olevat vaatimukset.

Finanssivalvonta kehottaa valvottavia perehtymään uuteen lainsäädäntöön ja toimittamaan Finanssivalvonnalle 31.7.2015 mennessä laitoskohtaisen tai ryhmäkohtaisen toiminnan elvyttämistä koskevan suunnitelman (elvytyssuunnitelman). Elvytyssuunnitelma tulee laatia laitoskohtaisena, jos luottolaitos tai sijoituspalveluyritys ei ole osa konsernia tai konsolidointiryhmää. Jos luottolaitos tai  sijoituspalveluyritys on osa konsernia tai konsolidointiryhmää tulee elvytyssuunnitelma laatia ryhmäkohtaisena. Sama vaatimus koskee myös luottolaitosten yhteenliittymään kuuluvia luottolaitoksia (Luottolaitoslain 8 a luvun 8 §; talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 3 luvun 20 a §).

Finanssivalvonta arvioi ja hyväksyy elvytyssuunnitelmat kuultuaan asiassa Rahoitusvakausvirastoa.  

Finanssivalvonta tulee julkaisemaan tämän tiedotteen alla asiaan liittyvät ohjeet ja standardit.

Elvytyssuunnitelma on toimitettava kirjallisena Finanssivalvonnan kirjaamoon. Lähetteessä on mainittava valvottavan yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa.  

Finanssivalvonnan kirjaamo
PL 103 
00101 Helsinki

puhelin 010 831 5339
faksi 010 831 5328

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi 

Lisätietoja antavat

  • lakimies Raimo Husu puh. 010 831 5282, raimo.husu(at)finanssivalvonta.fi
  • lakimies Johanna Örndahl puh. 010 831 5306, johanna.orndahl(at)finanssivalvonta.fi
  • sijoituspalveluyrityksiin soveltamisen osalta markkinavalvoja Ulla Larmi puh. 010 831 5268, ulla.larmi(at)finanssivalvonta.fi