Valvottavatiedote 21.4.2015 – 15/2015

Lisäys määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 "Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit" voimaan 30.4.2015

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä (25/2013) on tehty lisäys, joka tulee voimaan 30.4.2015.

Määräyksiin ja ohjeisiin lukuun 13 tehdyllä lisäyksellä Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 23.12.2014 julkaisemat ohjeet ns. Pilari 3-tietojen julkistamisesta. EBAn ohjeen mukaan yhteisöillä on oltava vakavaraisuusasetuksen (CRR) asettaman julkistamisvelvoitteen soveltamista koskevat vahvistetut periaatteet ja toimintalinjat, joissa arvioidaan tietojen olennaisuutta sidosryhmien näkökulmasta sekä sitä, mitä tietoja voidaan pitää liikesalaisuuksina tai luottamuksellisina. Yhteisöjen on lisäksi arvioitava, onko tietoja julkistettava useammin kuin kerran vuodessa.

Finanssivalvonta suosittaa, että määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat EBAn ohjeita, joilla pyritään Pilari 3 -tietojen entistä yhtenäisempään ja avoimempaan julkistamiseen.

Määräyksiin ja ohjeisiin on lisäksi tehty teknisiä muutoksia, kuten säädöksen tai sen numeron päivitys, tarkentavan sanan lisäys tai sanajärjestyksen muutos, taikka vanhentuneen kohdan poistaminen. 

Voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 30.4.2015.

Lisätietoja antaa

tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen, puhelin 010 831 5380 ja sähköposti maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet