Valvottavatiedote 17.12.2015 – 54/2015

ESMAn lausunto talletussuojamaksujen kirjaamisesta IFRS-tilinpäätöksissä

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on antanut lausunnon1 IFRS-standardien soveltamisesta talletussuojadirektiivin muuttamista koskevan direktiivin (2014/49/EU) mukaisiin talletusten vakuusjärjestelmiin tehtäviin maksuihin. Suomessa talletusten vakuusjärjestelmiä koskevat direktiivin vaatimukset on pantu täytäntöön rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) viidennessä luvussa Talletussuoja.

ESMAn lausunto koskee ainoastaan etukäteen suoritettuja, palautuskelvottomia rahamääräisiä talletussuojamaksuja talletussuojarahastoon, joissa velvoitteen synnyttävä tapahtuma voidaan tunnistaa tapahtuvan tiettynä ajankohtana.

ESMAn lausunnon perusteella liikkeeseenlaskijoiden ja niiden tilintarkastajien tulisi ottaa huomioon seuraavia tekijöitä valmistellessaan IFRS-osavuosikatsausten ja -tilinpäätösten laadintaa ja tarkastusta.

Velka tulee kirjata IAS 37:n Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat ja IFRIC 21:n Julkiset maksut mukaan sinä hetkenä, kun velvoitteen synnyttävä tapahtuma ilmenee. Velvoitteen synnyttävän tapahtuman tunnistaminen vaatii kansallisen lainsäädännön analyysia, sekä talletussuojarahastoa että muun pankkeja koskevan sääntelyn osalta. Samana ajankohtana debet-puolen kirjaamiseen ei IFRIC 21 ota kantaa, vaan tulkinta täydentää IAS 37:ää, joten debet-kirjaus kirjataan IAS 37.8:n mukaan joko kuluksi tai omaisuuseräksi esimerkiksi IAS 38:n Aineettomat hyödykkeet perusteella. Tarkasteltaessa IAS 38.8:n mukaista aineettoman hyödykkeen määritelmää, voidaan todeta, että talletussuojamaksu ei täytä kyseistä määritelmää. Myöskään käsitteellisen viitekehyksen kappaleeseen 4.50 perustuen kyseistä maksua ei voida merkitä taseeseen varoina meno-tulo- kohdalle periaatteen toteuttamiseksi. Myöskään IAS 34 Osavuosikatsaukset ei sisällä erityisiä säännöksiä tämän tyyppisen erän kirjaamisesta.

Edellä olevan analyysin perusteella ESMAn näkemys on, että kun velvoitteen synnyttämä tapahtuma on tunnistettu, tulee palautuskelvoton rahamääräinen talletussuojamaksu kirjata välittömästi kokonaisuudessaan kuluksi.

ESMAn lausunto (pdf)

Lisätietoja antaa

johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, puh. 010 831 5355 tai 050-5217 285  

 

1) ESMAlla on oikeus antaa lausuntoja yhtenäisen valvontakulttuurin edistämiseksi ja varmistamiseksi perustuen sitä koskevan EU-asetuksen (1095/2010) 29 (1)(a) artiklaan. Tämä lausunto on ESMAn kansallisia valvojia edustavan hallintoneuvoston hyväksymä (em. asetuksen 44(1) artikla).