Valvottavatiedote 11.6.2015 – 25/2015

EBA julkaissut interaktiivisen dokumentin ITS-raportoinnin tueksi

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on julkaissut interaktiivisen version teknisten täytäntöönpanostandardien (ITS) valvontaraportoinnista (osa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 (32014R0680), annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014 ja osa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia).

Nyt julkaistu asiakirja täydentää interaktiivista Single Rulebook -sääntökirjaa, joka on myös luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Interaktiivisuudella ja täytäntöönpanon yhdenmukaisilla säännöillä pyritään tukemaan instituutioita, valvojia ja kaikkia EU:n sidosryhmiä. Tämä interaktiivinen PDF mahdollistaa nopean navigoinnin muun muassa suoraan aiheeseen liittyviin lakiteksteihin, EBAn täsmennyksiin kyseisestä aiheesta sekä kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) -osioihin.

Interaktiivinen ITS on osa EBA-valvontaraportointia, jonka pyrkimys on EU:n sääntelyn soveltaminen sisämarkkinoilla ja pankkitoiminnan yhdenmukaisten puitteiden varmistaminen.

Lisätietoja antaa

analyytikko Marika Männistö, puhelin 010 831 5545, marika.mannisto(at)finanssivalvonta.fi.

EBAn interaktiivinen täytäntöönpanostandardi