Valvottavatiedote 28.12.2015 – 60/2015

Asiakkaan tuntemista koskevan standardin 2.4 muutokset voimaan 1.1.2016

Finanssivalvonta on 25.11.2015 päivittänyt standardia 2.4 Asiakkaan tuntemisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. 

Standardin soveltamisalaa koskevat muutokset

Standardin päivityksessä on otettu huomioon kansallisessa asiakkaan tuntemiseen liittyvässä lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.

Standardin soveltamisalaan on lisätty maksulaitoslain 7 ja 7a §:ssä tarkoitetut henkilöt, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain tarkoittamat vaihtoehtorahastojen hoitajat, säilytysyhteisöt ja erityiset säilytysyhteisöt sekä ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet. Standardin asiakkaan tuntemiseen liittyvät menettelytapamääräykset on muutettu vakuutusyhtiöitä sitoviksi vakuutusyhtiölain muutoksen mukaisesti. Standardin riskienhallinnan järjestämistä koskevat menettelytapamääräykset on muutettu työeläkevakuutusyhtiöitä sitoviksi. Lisäksi standardiin on lisätty kappale eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaantuntemismenettelystä valtioneuvoston asetuksen mukaisesti sekä päivitetty lukuun 4.2 muita asiakkaan tuntemiseen liittyviä keskeisiä kansallisia säännöksiä.

Tehdyt muutokset on kerrottu standardin luvussa 8 Standardin muutoshistoria.

Standardissa huomioitu laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi ja pakotelain muutokset

Pakotelakiin (Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä) 1.6.2015 tulleet muutokset sekä 1.6.2013 voimaan tullut laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi on huomioitu standardin luvussa 5.8.2. Lukuun on päivitetty Helsingin ulosottoviraston, ulkoasiainministeriön ja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen ohjeet pakotteiden ja jäädyttämispäätösten noudattamisesta.

Lausuntopalaute

Standardeista saaduista lausunnoista laadittu palaute ja annetut lausunnot ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta standardin yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Maarit Mäkinen, puhelin 010 831 5288, maarit.makinen(at)finanssivalvonta.fi
  • lakimies Maarit Pihkala, puhelin 010 831 5240, maarit.pihkala(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Standardi 2.4