Valvottavatiedote 31.3.2014 – 17/2014

Toimilupia, rekisteröintejä ja ilmoituksia koskevat määräykset ja ohjeet

Finanssivalvonta on antanut 6.3.2014 toimiluvan hakemista, rekisteröintiä ja ilmoituksen tekemistä koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltamisala ja sisältö

Määräykset ja ohjeet kuuluvat Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan. Sääntelyn tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa hakuprosessia. Tavoitteena on myös edistää markkinoiden vakautta sekä rahoitus-, sijoitus-, maksu- ja vakuutuspalveluja käyttävien asiakkaiden etujen turvaamista. Määräyksillä ja ohjeilla halutaan varmistaa, että markkinoilla toimivat vain sellaiset tahot, jotka täyttävät toiminnan harjoittamiselle laeissa ja muissa säännöksissä asetetut edellytykset.

Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan haettaessa Finanssivalvonnalta toimilupaa tai rekisteröintiä tai tehtäessä Finanssivalvonnalle ilmoitus toiminnan aloittamisesta ilman toimilupaa.

Määräykset ja ohjeet on kirjoitettu pääosin valvottavaryhmäkohtaisesti kuitenkin siten, että ne ovat rakenteellisesti keskenään mahdollisimman yhdenmukaiset. Asiasisällöltään määräykset ja ohjeet poikkeavat toisistaan johtuen valvottavia koskevan lainsäädännön eroavuuksista.

Muutoksia rahoitussektorin määräyksiin ja ohjeisiin

Rahoitussektorin osalta määräysten ja ohjeiden sääntely on sisällöltään pitkälti samanlainen kuin standardissa 1.1, Toimiluvat ja notifikaatiot, joka näillä määräyksillä ja ohjeilla kumotaan. Standardiin 1.1 sisältyneet ohjeet suomalaisen valvottavan toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisen valvottavan toiminnasta Suomessa (notifikaatiot) on kuitenkin jätetty määräyksistä ja ohjeista pois. Finanssivalvonta harkitsee myöhemmin, onko erillisten määräysten ja ohjeiden antamiseen niiden osalta tarvetta. Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta Finanssivalvonta on antanut erilliset määräykset ja ohjeet 6/2012.

Selvitykset palkitsemisjärjestelmistä sekä perustajista ja merkittävimmistä omistajista

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden osalta määräyksiä ja ohjeita on täsmennetty palkitsemisjärjestelmien sekä perustajista ja merkittävimmistä omistajista toimilupahakemuksessa annettavien selvitysten osalta.

Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksella vaikutuksia toimiluvan hakemiseen sijoituspalveluyritykselle

Vuoden 2013 alusta voimaantulleen arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen aiheuttamat muutokset ja valtiovarainministeriön antama uusi asetus sijoituspalveluyritysten toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä on huomioitu määräyksissä ja ohjeissa.

Maksulaitosten ja maksupalveluja ilman toimilupaa tarjoavien määräyksiin ja ohjeisiin  vain vähäisiä  muutoksia

Maksulaitosten ja maksupalveluja ilman toimilupaa toimivien osalta varsinaiset sisältömuutokset ovat vähäisiä. Näillä määräyksillä ja ohjeilla kumotaan standardin 6.1, Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta, 4 luku.

Uusia määräyksiä ja ohjeita toiminnan aloittamiseen vakuutussektorilla

Vakuutusyhtiöiden osalta toiminnan aloittamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet ovat pääosin uusia lukuun ottamatta liitännäistoimintaa koskevia määräyksiä. Toimilupahakemukseen liitettävien selvitysten avulla arvioidaan, noudattaako toimilupaa hakeva yhtiö toiminnassaan terveitä ja varovaisia liikeperiaatteita, mikä on toimiluvan saannin keskeinen edellytys.

Määräyksissä ja ohjeissa on vakuutusyhtiöiden osalta huomioitu 1.1.2014 voimaan tullut vakuutusyhtiölain muutos (ns. Solvenssi 1,5). Lainmuutos sisältää myös toimiluvan hakemista koskevan vakuutusyhtiölain muutoksen, jonka mukaan vakuutusyhtiön tulee selvittää aina toimilupaa hakiessaan, että se pystyy toimimaan vakuutusyhtiölain mukaisen hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Vakuutusedustajia koskevat määräykset ja ohjeet vastaavat nykyisiä vakuutusedustajien rekisteröintiä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Rekisteröintimenettely ja ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen

Määräyksiin ja ohjeisiin on sisällytetty myös muiden kuin toimilupavalvottavien (rekisteröinnit ja ilmoitukset) toiminnan aloittamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 15.4.2014.

Kumotut standardit, määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaantullessaan seuraavat Finanssivalvonnan standardit sekä määräykset ja ohjeet:

  • Standardi 1.1, Toimiluvat ja notifikaatiot
  • Standardin 6.1, Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta, 4 luku
  • Finanssivalvonnan vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille antaman määräys- ja ohjekokoelman 1 luku
  • Finanssivalvonnan vakuutusedustajille antaman määräys- ja ohjekokoelman I luku ja II luvun kohdat 3 ja 4.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden  yhteydessä.

Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista antavat

Instituutiovalvonnassa:

  • vastuuvalvoja Pauli Lundén, puhelin 010 831 5320 (luottolaitokset)
  • lakimies Katri Jokinen, puhelin 010 831 5393 (maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat)
  • lakimies Helena Tulonen, puhelin 010 831 5522 (vakuutuslaitokset lukuun ottamatta vakuutusedustajia)

Menettelytapavalvonnassa:

  • lakimies Katarina Pesola, puhelin 010 831 5243 (sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt)
  • markkinavalvoja Janne Sinisalo, puhelin 010 831 5556 (vakuutusedustajat).

Liite

 Määräykset ja ohjeet 3/2014: Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset