Valvottavatiedote 4.11.2014 – 73/2014

Merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittäminen laitoskohtaisten muuttuvien lisäpääomavaatimusten laskemiseksi

Euroopan Komission 4.6.2014 antama, EU:n luottolaitosdirektiiviä (2013/36/EU)1 täydentävä delegoitu asetus N:o 1152/2014 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30.10.2014. Delegoitu asetus täsmentää luottolaitosten merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittämistä laitoskohtaisten muuttuvien lisäpääomavaatimuksen laskemiseksi. Komission delegoitu asetus toimeenpanee Euroopan pankkiviranomaisen laatiman teknisen sääntelystandardin (EBA/RTS/2013/15) luonnoksen ja on siten suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 10 luvun 6 pykälä edellyttää luottolaitoksia huomioimaan laitoskohtaisia muuttuvia lisäpääomavaatimuksiaan laskiessaan kokonaisriskin määrään luettavien luottovastuidensa maantieteellisen sijainnin sekä näissä maissa asetetut muuttuvat lisäpääomavaatimukset kyseisen valtion lainsäädännön perusteella.

Delegoidun asetuksen mukaisesti kokonaisriskin määrään luettavien merkityksellisten luottovastuiden maantieteellinen sijaintipaikka on määritettävä vastuisiin liittyvän riskin sijaintipaikan perusteella. Asetuksessa määritetyin poikkeuksin riskin sijaintipaikka on luottovastuun vastapuolen tai velallisen kotipaikka. Luottovastuiden maantieteellisen sijainnin riskiperusteisella määrittelyllä pyritään varmistamaan, että laitoskohtainen muuttuva lisäpääomavaatimus on sidoksissa kunkin luottolaitoksen liiketoiminta-alueella esiintyviin, liialliseen luotonannon kasvuun liittyviin riskeihin.

Suhteellisuus- ja olennaisuusnäkökohdat huomioiden niiden luottolaitosten osalta, joiden ulkomainen kokonaisvastuu on pieni tai kaupankäyntivarastoon liittyvä toiminta on vähäistä, sallitaan käyttää yksinkertaisempaa luottovastuiden kohdentamismenetelmää. Luottolaitos voi kohdentaa ulkomaiset yleiset luottovastuut ja/tai kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut kyseisen luottolaitoksen kotijäsenvaltioon, jos näiden vastuiden osuus on enintään kaksi prosenttia sen asetuksen mukaisesti määritettyjen yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä.

Komission delegoitu asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä virallisen julkaisun jälkeen.

Lisätietoja antavat

  • analyytikko Janne Hukka, puhelin 010 831 5256
  • johtava riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422
     

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta ja direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (ns. luottolaitosdirektiivi).