Valvottavatiedote 27.11.2014 – 78/2014

LEI-tunnusten käyttö yleistyy – finanssisektorilla toimivien hankittava tunnukset

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on G20-maiden aloitteesta käyttöönotettu globaali yhteisötunnus. Finanssisektorin viranomaiset ympäri maailmaa ovat sitoutuneet edistämään sen käyttöä kaikessa finanssimarkkinoihin liittyvässä raportoinnissa ja muussa tietojen vaihdossa. EU-komissio, eurooppalaiset finanssimarkkinoiden valvontaviranomaiset Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) sekä Euroopan keskuspankki (EKP) ovat sitoutuneet korvaamaan kansallisia ja sektorikohtaisia tunnistustapoja LEI-tunnuksilla.

Euroopassa LEI-tunnuksia alettiin ensimmäiseksi käyttämään johdannaisten raportoinnissa kauppatietorekistereihin. Aluksi raportoinnissa oli mahdollista käyttää myös vaihtoehtoisia tunnistustapoja. Jatkossa kaikki johdannaisten käyttäjät yksityishenkilöitä lukuun ottamatta tulee yksilöidä LEI-tunnusten avulla. Viimeistenkin johdannaisten käyttäjien tulee siten hankkia LEI-tunnus viivytyksettä.

EBA ja EIOPA ovat antaneet kansallisille viranomaisille ohjeet edistää LEI-tunnusten hankkimista ja käyttöä raportoinnissa.

Kaikkien Finanssivalvonnalle raportoivien luottolaitosten tulee EBAn ohjeiden mukaisesti hankkia LEI-tunnukset vuoden 2014 loppuun mennessä. Finanssivalvonta tiedottaa erikseen LEI-tunnusten käyttöönotosta raportoinnissa.

Suomalaisten henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tulee EIOPAn ohjeiden mukaisesti hankkia LEI-tunnus 30.6.2015 mennessä. Solvenssi II -raportoinnissa tullaan käyttämään LEI-tunnuksia. Lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen tulee puolestaan hankkia LEI-tunnukset 30.6.2016 mennessä. Finanssivalvonta tiedottaa erikseen näiden viimeksi mainittujen valvottavien osalta siirtymisestä LEI-tunnusten käyttöön raportoinnissa.

Arvopaperimarkkinoilla LEI-tunnusta käytetään jo nyt EMIR-asetuksen mukaisessa johdannaisraportoinnissa ja se tulee asteittain käyttöön myös uuden MiFIR-asetuksen mukaisessa käteisinstrumenttien raportoinnissa sekä pitkälti kaikessa muussakin viranomaisraportoinnissa sekä Finanssivalvonnalle että kolmansille tahoille kuten kauppatietorekistereille.

Oman LEI-tunnuksen hankkimisen lisäksi kaupan osapuolten tulee varmistua siitä, että myös kaupankäynnin vastapuolilla on LEI-tunnukset. Raportoijien tulee käyttää näitä tunnuksia sitä mukaan, kun uudet säännökset tulevat voimaan erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää LEI-tunnuksia kaikille suomalaisille yhteisöille. Ulkomaalaisten yhteisöjen pitää hakea tunnus joltakin muulta tunnusten myöntäjältä.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat:

  • luottolaitosten osalta: analyytikko Sinikka Loponen, puhelin 010 831 5239 ja sähköposti sinikka.loponen(at)finanssivalvonta.fi
  • vakuutussektorin osalta: johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528 ja sähköposti teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi
  • arvopaperimarkkinoiden ja erityisesti johdannaisraportoinnin osalta: johtava asiantuntija Esa Pitkänen, puhelin 010 831 5248 ja sähköposti esa.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi.
  • LEI-tunnusten myöntämiseen ja ylläpitoon luodun globaalin järjestelmän osalta: johtava infrastruktuuriasiantuntija Arja Voipio, puhelin 010 831 5224 ja sähköposti arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi