Valvottavatiedote 24.11.2014 – 76/2014

EBA, EIOPA ja ESMA ovat julkaisseet PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirjoja koskevan keskustelupaperin lausunnolle

Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) ovat julkaisseet konsultaatiolle vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevia avaintietoasiakirjoja käsittelevän keskustelupaperin. Lausuntoaika päättyy 13.2.2015.

Konsultaatiota koskeva tiedote ja keskustelupaperi löytyvät EBAn verkkopalvelusta.

EBA, EIOPA JA ESMA ovat lisäksi julkistaneet neuvoa antavaa asiantuntijaryhmää (Consultative Expert Group, CEG) koskevan haun (Call for expressions of interest). Hakuaika päättyy 15.12.2014. Ryhmän tehtävänä on antaa neuvoja ja osallistua PRIIP-sääntelyn tekniseen valmisteluun PRIIPs- alatyöryhmän toimeksiannosta ja sille asetettuihin tehtäviin liittyen.

Taustaa

PRIIP-tuotteita ovat esimerkiksi sijoitussidonnaiset henkivakuutukset, strukturoidut sijoitustuotteet, strukturoidut talletustuotteet  ja sijoitusrahastot. 

PRIIP-tuotteista laadittavien avaintietoasiakirjojen tavoitteena on antaa vähittäissijoittajille tietoa ymmärrettävässä ja vertailukelpoisessa muodossa. Avaintietoasiakirjassa on annettava avaintiedot tuotteesta. Avaintietoja ovat mm. PRIIP-tuotteen tyyppi ja tavoitteet sekä siihen liittyvät riskit ja kulut. Avaintietoasiakirjan laatimisesta vastaa PRIIP-tuotteen kehittäjä.

Sijoitusrahastoista on annettu sijoittajille 1.7.2012 lähtien tiivis ja selkeä sijoitusrahaston ominaisuudet esittävä avaintietoesite. Avoimuuden ja yhdenmukaisten sääntöjen luominen koskemaan kaikkia PRIIP-tuotteita on tärkeää myös sen vuoksi jotta PRIIP-tuotteiden kehittäjillä, näistä tuotteista neuvoa antavilla ja niitä myyvillä on tasapuoliset toimintaedellytykset.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt huhtikuussa 2014 asetuksen vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteiden) avaintietoasiakirjoista. Komissio on antanut heinäkuussa 2014 EBAlle, EIOPAlle ja ESMAlle mandaatin koskien mahdollisia delegoituja säädöksiä liittyen tähän asetukseen. Mandaatti valtuuttaa  edellä mainitut viranomaiset valmistelemaan luonnokset teknisistä sääntelystandardeista. Tekniset sääntelystandardit sisältävät yksityiskohtaiset säädökset avaintietoasiakirjojen sisällöstä ja tietojen esittämisestä. Keskeisiä osa-alueita ovat esimerkiksi riskejä, kuluja ja tuotto-skenaarioita koskevien tietojen määrittämiseen liittyvät metodologiat sekä tietojen esittäminen.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Tero Oikarinen, tero.oikarinen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5241