Valvottavatiedote 27.9.2013 – 67/2013

Rahoitussektorin vakavaraisuus- ja likviditeettiriskisääntely tulevaisuudessa

Uusi sääntely-ympäristö

Omista varoista ja niiden vähimmäismäärästä, eri riskialueiden vakavaraisuusvaatimusten laskennasta, suurista asiakasriskeistä, vähimmäisomavaraisuusasteesta, likviditeettiriskivaatimuksista, viranomaisraportoinnista ja valvottavia koskevista tietojen julkistamisvaatimuksista säädetään vuodesta 2014 lukien yksityiskohtaisesti EU:n vakavaraisuusasetuksessa N:o 575/2013 (CRR) ja sen oikaisuissa.

EU:n vakavaraisuusasetusta täydentävät Euroopan pankkiviranomaisen EBAn valmistelemat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit. Tekniset standardit annetaan EU-komission päätöksinä tai täytäntöönpanoasetuksina ja ne ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä kuten EU:n vakavaraisuusasetuskin.

Jotta valvottaville syntyy kokonaiskuva tulevasta sääntelystä, tässä valvottavatiedotteessa on lueteltu vakavaraisuus- ja likviditeettiriskisääntelyyn liittyvät osa-alueet sekä eri osa-alueita sääntelevät EU:n vakavaraisuusasetuksen artiklat, EBAn julkaisemat tekniset sääntely- tai täytäntöönpanostandardiluonnokset, EBAn tai sen edeltäjän, Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS), mahdollisesti antamat ohjeet tai suositukset eri osa-alueista. Valvottavatiedotteessa on myös mainittu, onko Finanssivalvonta antamassa osa-alueesta ohjeita tai määräyksiä. Lausunnolla oleva luonnos Finanssivalvonnan ohjeiksi ja määräyksiksi N:o x/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit löytyy Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Sääntelyn osa-alueet

Omat varat

CRR:n artiklat 4, 25–91, 465492

EBA on toimittanut komission hyväksyttäväksi omiin varoihin liittyvän teknisen sääntelystandardin, joka löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää ohjeistusta omiin varoihin merkittävistä pääomainstrumenteista ja muista eristä sekä pääomainstrumentteihin ja ydinpääomasta tehtäviin vähennyksiin liittyvistä siirtymäsäännöksistä.

On huomattava, että CRR:n 468 artiklan 2 kohdan mukaan käypään arvoon arvostetut realisoitumattomat voitot on poistettava kokonaisuudessaan ydinpääoman (CET1) eristä 1.1.–31.12.2014. Tämä tarkoittaa sitä, että tällöin noudatetaan vanhan sääntelyn säännöksiä siitä, että käyvän arvon rahastoon positiiviset muutokset luetaan toissijaiseen pääomaan (T2). EBA on parhaillaan valmistelemassa teknisiä neuvoja käypään arvoon arvostettujen realisoitumattomien voittojen käsittelystä komissiolle. CRR:n 80 artiklan 4 kohdan mukaan tekniset neuvot on annettava 1.1.2014 mennessä.

EBA on myös julkaissut muuta omiin varoihin liittyvää ohjeistusta. Ohjeistus löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Omien varojen vähimmäismäärä

CRR:n artiklat 4,  92–98 ja 465

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää määräyksen vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksesta suhteessa ensisijaisiin omiin varoihin siirtymäaikana.

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä

CRR:n artiklat 4, 5, 6, 101, 107–141, 178, 442, 444, 447, 496, 501, 503, liite I ja liite II

EBA on toimittanut komission hyväksyttäväksi luottoriskin oikaisuihin liittyvän teknisen sääntelystandardin, joka löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää eri vastuuryhmiin liittyvää lisäohjeistusta.

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä 

CRR:n artiklat 4, 5, 6, 101, 107–110, 142–191, 442, 447 , 452,  500–501, liite I ja liite II

EBA on toimittanut komission hyväksyttäväksi luottoriskin oikaisuihin liittyvän teknisen sääntelystandardin, joka löytyy  EBAn verkkopalvelusta.

EBA on julkaissut konsultaation teknisestä standardiluonnoksesta, joka  liittyy merkittäviin mallin muutoksiin.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää hakemusmenettelyyn, vaiheittaiseen käyttöönottoon, jatkuvaan valvontaan ja eri parametrien määrittelyyn liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

CEBS on antanut sisäisten luottoluokitusten menetelmään liittyvää lisäohjeistusta.

Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement and Internal Ratings Based Approaches (4.4.2006)

Luottoriskin vähentämistekniikat 

CRR:n artiklat 4, 6, 192–240 ja 453

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää takauksiin liittyvää lisäohjeistusta.

Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus

CRR:n artiklat 4, 6, 242–270, 404–410, 449, 512

EBA on julkaissut konsultaatioita teknisistä sääntelystandardiluonnoksista, jotka liittyvät arvopaperistamiseen. Konsultaatiot löytyvät EBAn verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 ei sisällä arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimukseen liittyvää lisäohjeistusta.

EBA ja sen edeltäjä CEBS on antanut arvopaperistamiseen liittyvää lisäohjeistusta:

Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive (31.12.2010)1
Q&A on Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive (29.9.2011)1
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (2005).

Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus

CRR:n artiklat 4, 6, 94, 102–106, 325–380, 445, 455

EBA on julkaissut konsultaatioita teknisistä sääntelystandardiluonnoksista, jotka liittyvät markkinariskiin. Konsultaatiot löytyvät EBAn verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää esimerkin hyödykeriskin maturiteettipohjaisesta laskennasta.

EBA on antanut markkinariskiin liittyvää lisäohjeistusta:

Guidelines on Stressed Value at Risk (Stressed VaR) (16.5.2012)
Guidelines on the Incremential Default and Migration Risk Charge (IRC) (16.5.2012).

Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus

CRR:n artiklat 4, 6, 312324, 446 ja 454

EBA on julkaissut konsultaation teknisestä sääntelystandardiluonnoksesta, joka liittyy merkittäviin mallin muutoksiin.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää lisäohjeistusta operatiivisen riskin laskentamenetelmiä koskevasta ilmoitus- ja hakemusmenettelystä. Siitä käy myös ilmi, millaisiin sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan CRR:n 97 artiklan mukaista kiinteiden yleiskustannusten menetelmää sen sijaan, että nämä laskisivat CRR:n 3 osan III osaston mukaisen operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimuksen.

EBA ja sen edeltäjä CEBS ovat antaneet operatiiviseen riskiin liittyvää lisäohjeistusta

Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement and Internal Ratings Based Approaches (4.4.2006)
Compendium of Supplementary Guidelines on implementation of operational risk (21.12.2009)
Guidelines on Operational Risk Mitigation Techniques (22.12.2009)
Guidelines on the management of operational risk in market-related activities (12.10.2010).

Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus

CRR:n artiklat 4, 6, 271–299, 300–311, 381–386

EBA on julkaissut konsultaatioita teknisistä sääntelystandardiluonnoksista, jotka liittyvät vastapuoliriskiin:

EBA consults on technical standards in relation with credit valuation adjustment risk (11.6.2012)
Consultation paper on draft Regulatory Technical Standards on Capital Requirements for CCPs (15.6.2012).
Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 ei sisällä vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimukseen liittyvää lisäohjeistusta.

Suuret asiakasriskit

CRR:n artiklat 4, 6, 387–403, 493–494

EBA on julkaissut konsultaation teknisestä sääntelystandardiluonnoksesta, joka  liittyy asiakaskokonaisuuksien muodostamiseen ja asiakasriskin määrittämiseen, kun kyseessä ovat sijoitukset sijoitusrahastoihin, arvopaperistamispositioihin tai muihin vastaaviin tuotteisiin. Konsultaatio löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää lisäohjeistusta asiakaskokonaisuuksien määrittämisestä, poikkeuslupamenettelyistä sekä luotto- ja takausvakuutusten käsittelystä.

EBAn edeltäjä CEBS on antanut suuriin asiakasriskeihin liittyvää lisäohjeistusta, joka löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Vähimmäisomavaraisuusaste

CRR:n artiklat 4, 429–430, 499 ja 511

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 sisältää määräyksen, joka liittyy vähimmäisomavaraisuusasteen laskemiseen ja julkaisemiseen.

Likviditeettiriski

CRR:n artiklat 4, 6, 8, 10, 11, 21, 411–428, 460–461, 509–510

Koska Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 liittyy vakavaraisuuslaskentaan, siinä ei ole likviditeettiriskiin liittyviä ohjeita tai määräyksiä.

CRR sisältää kansalliseen harkintavaltaan jätettyjä likviditeettiriskiin liittyviä sääntelyoptioita. Jäsenvaltion harkintavallassa olevista optioista säädetään luottolaitosten toiminnasta annettavassa uudessa laissa, joka on valtiovarainministeriön valmisteltavana. Finanssivalvonta julkaisee linjauksensa likviditeettiriskisääntelyyn liittyvistä sääntelyoptioista sen jälkeen, kun valtiovarainministeriön linjaukset sen toimivaltaan sisältyvistä optioista on saatu.

Raportointi Finanssivalvonnalle

CRR:n artiklat 99–101, 394, 415–428, 430

EBA on toimittanut komission hyväksyttäväksi teknisen täytäntöönpanostandardiluonnoksen, joka liittyy valvottavien raportointivelvollisuuksiin. Raportointistandardiluonnos sisältää vakavaraisuustietojen, kiinteistövakuudelliseen luotonantoon liittyvien tappioiden, suurten asiakasriskien, vähimmäisomavaraisuusasteen ja likviditeettiriskitietojen raportointivelvollisuudet. Tekninen standardiluonnos liitteineen löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Valvottaville asetetut  julkistamisvaatimukset

CRR:n artiklat 4, 6, 431–455

EBA on julkaissut konsultaation teknisestä sääntelystandardiluonnoksesta omien varojen julkistamisvaatimuksiksi.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet -luonnos N:o x/2013 ei sisällä vakavaraisuustietojen julkistamiseen liittyvää lisäohjeistusta.

EBAn ylläpitämä tulkintarekisteri

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisee verkkopalvelussaan kysymyksiä ja vastauksia -sivustoa, jonka kautta kaikki halukkaat voivat esittää uuden sääntelyn tulkintaan liittyviä kysymyksiä sekä hakea jo annettuja vastauksia. Annetuilla vastauksilla ei ole oikeudellista sitovuutta, mutta niiden avulla pyritään toteuttamaan yhdenmukainen sääntely Euroopassa. Tavoitteena on vastata kysymyksiin kahden kuukauden kuluessa kysymyksen saamisesta. 

Lisätietoja asiasta antaa

riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422, ja sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi.

1) EBA ohjeistuksessa viitatun kumotun luottolaitosdirektiivin (2006/48/EY) 122a artiklan, mukaiset vaatimukset on esitetty vakavaraisuusasetuksen 405–409 artikloissa.