Valvottavatiedote 23.12.2013 – 89/2013

ESMA arvioinut rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätösten vertailukelpoisuutta – EBAlta seurantaraportti vakavaraisuustietojen julkistamisesta

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on julkistanut selvityksen, joka koskee 39 eurooppalaisen rahoituslaitoksen IFRS-tilinpäätöksiä 16 eri maasta mukaan lukien Suomi.  IFRS-standardien vaatimat tiedot oli yleensä esitetty, mutta tietojen laadussa ja läpinäkyvyydessä oli kirjavuutta, mikä heikentää osaltaan tilinpäätösten vertailukelpoisuutta. Erityisesti luottoriskistä ja lainanhoitojoustoista (forbearance) esitettäviä tilinpäätöstietoja tulisi parantaa.

ESMA katsoo, että taloudellisen informaation täsmällisyys ja vertailukelpoisuus ovat tärkeitä markkinoiden luottamusta, tehokkuutta sekä taloudellista vakautta ylläpitäviä tekijöitä. ESMA odottaa, että rahoituslaitokset ja niiden tilintarkastajat ottavat huomioon selvityksen sisältämät suositukset. Finanssivalvonnan mielestä selvityksen johtopäätöksiä voi hyödyntää myös kansallisen normiston mukaan laadituissa tilinpäätöksissä.

Euroopan tilinpäätösvalvojat valvovat IFRS-standardien noudattamista vuoden 2013 tilinpäätöksissä ESMAn julkaiseman valvonnan painoaluelinjauksen mukaisesti. ESMA on määritellyt painoalueiksi muun muassa rahoituslaitosten luottoriski- ja maksuvalmiusriskitiedot sekä objektiivisen näytön arvioinnin koskien myönnettyjen lainojen sekä myytävissä olevia rahoitusvarojen arvonalentumista.

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkistanut vakavaraisuustietojen julkistamista koskevan seurantaraportin, joka käsitti 19 suurta eurooppalaista pankkia. Selvityksen painopiste oli niissä osa-alueissa, joissa aiemmissa selvityksissä oli havaittu eniten kehitettävää, kuten omista varoista ja luottoriskin sisäisistä malleista sekä arvopaperistamisesta, markkinariskeistä ja palkitsemisesta annetuissa tiedoissa. Tietojen esittämisessä muun muassa omista varoista ja arvopaperistamisesta EBA havaitsi jonkin verran edistystä. Selvityksen erityisteemana olivat osavuosikatsauksessa annettavat vakavaraisuustiedot.

Lisätietoja antavat

  • ESMAan toimenpiteistä toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, puhelin 010 831 5383, ja
  • EBAn raportista toimistopäällikkö Jaana Ladvelin, puhelin 010 831 5313.