Tiedoksianto 18.6.2021 – 2/2021

Poikkeuslupa PPG Finland Oy:lle ja PPG Industries Inc.:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tikkurila Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 12/02.05.05/2021

Finanssivalvonta on 10.6.2021 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt PPG Finland Oy:lle ja PPG Industries, Inc.:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tikkurila Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 9.7.2021 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 18.6.2021 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Rickard Sandell, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5353.

Helsingissä 18.6.2021

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)