Lehdistötiedote 7.9.2023

Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus laiminlyönneistä työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännösten ja hallintojärjestelmää koskevien säännösten noudattamisessa

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Pohjola Vakuutus Oy:lle. Yhtiö ei ole aloittanut korvausasioiden selvittämistä, antanut päätöksiä eikä toimittanut säädettyjä asiakirjoja asianomaiselle muutoksenhakuelimelle työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyissä määräajoissa. Yhtiöllä ei myöskään ole ollut riittävää korvaustoiminnan ja raportoinnin kattanutta sisäistä valvontaa eikä korvaustoiminnassa riittävän luotettavaa tietoa tuottaneita tietojärjestelmiä.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyillä määräajoilla pyritään jouduttamaan korvausasian käsittelyä ja päätöksenantoa sekä parantamaan muutoksenhakijoiden oikeusturvan toteutumista. Hallintojärjestelmällä pyritään varmistamaan se, että yhtiötä johdetaan terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että yhtiön toiminnassa noudatetaan näitä periaatteita.

Pohjola Vakuutus Oy on pitkäkestoisesti ja laajamittaisesti laiminlyönyt noudattaa työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännöksiä. Yhtiö ei ole huhtikuusta 2020 toukokuuhun 2021 ja tammikuusta marraskuuhun 2022 aloittanut useiden korvausasioiden selvittämistä viipymättä ja viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa korvausasioiden vireilletulosta. Yhtiö ei myöskään ole vuosina 2019−2022 antanut useita säädettyjä päätöksiä viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset. Lisäksi yhtiö ei ole tammikuusta 2019 maaliskuuhun 2021 useissa valitusasioissa toimittanut säädettyjä asiakirjoja muutoksenhakuelimelle 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä tai lisäselvitystä edellyttäneissä asioissa viimeistään 60 päivän kuluttua valitusajan päättymisestä. Yhtiö on myös laiminlyönyt noudattaa vakuutusyhtiölain ja komission asetuksen (EU) 2015/35 säännöksiä vuosina 2019−2022, kun sillä ei ole ollut riittävää työtapaturma- ja ammattitautilakia koskeneen korvaustoiminnan ja raportoinnin kattanutta sisäistä valvontaa eikä kahden määräajan noudattamisen osalta riittävän luotettavaa tietoa tuottaneita tietojärjestelmiä.

Asiaan soveltuvissa säännöksissä ei ole säännelty seuraamusmaksun määräämisestä julkisen varoituksen sijaan. Laiminlyönneistä on annettu Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus. Julkisen varoituksen antamista koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Janne Häyrynen, yksikönpäällikkö.

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9−16.

Liite

Katso myös