Lehdistötiedote 21.1.2020

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen

Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.

Valvonnan vaikuttavuuden ja resurssien suuntaamisen tehostamiseksi strategiassa on päädytty kohdentamaan valvontaa aikaisempaa riskiperusteisemmin. Kaikille valvottaville määritetään minimivalvontatasot samalla kun valvonnan intensiteettiä kohdistetaan riskipitoisempaan toimintaan ja suurempiin valvottaviin. Valvontahavaintojen merkittävyys määrittää aikaisempaa systemaattisemmin, mihin valvontatoimiin resurssit kohdennetaan.
 
”Valvojan toiminta on jatkuvaa priorisointia. Meidän on tärkeää tunnistaa merkittävimmät, todelliset riskit ja suunnata niiden valvontaan aikaisempaa enemmän resursseja. Omaa toimintaa tehostamalla varmistamme, että emme joudu samalla tinkimään valvonnan kattavuudesta”, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen sanoo.
 
Digitalisaatiokehitys muuttaa finanssisektorin toimijoiden liiketoimintamalleja, tuotteita, palveluita ja asiakaskäyttäytymistä. Muutoksilla on suuri merkitys sekä sektorin kannattavuuteen ja kilpailutilanteeseen että toimijoiden toimintatapoihin ja riskeihin. Tästä syystä digitalisaatio on painopiste Finanssivalvonnan strategisessa työssä. Finanssivalvonta tekee yhteistyötä kotimaisten tahojen, pohjoismaisten valvojien, eurooppalaisten pankki-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinaviranomaisten (EBAn, ESMAn ja EIOPAn) ja EKP:n kanssa digitalisaation vaikutusten ymmärtämisen syventämiseksi ja yhteisten valvontakäytäntöjen kehittämiseksi. Valvonnassa korostuu erityisesti sen varmistaminen, että finanssisektori varautuu riittävällä tavalla IT- ja kyberriskeihin.
 
Myös ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi finanssialan toimijoiden riskeihin ja sääntelyyn ja on siksi sisällytetty yhdeksi Finanssivalvonnan strategisista painopisteistä. Finanssivalvonta edellyttää, että valvottavat arvioivat ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan vaikutukset ja riskit toimintaansa. Valvontaa kohdistuu jatkossa myös esimerkiksi vastuullisten sijoitusten raportointiin.
 
Finanssisektorin hyväksikäyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen sekä puutteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa ovat olleet vahvasti esillä parin viime vuoden aikana. Finanssivalvonnan strategisena tavoitteena on, että Suomella on hyvä maine rahanpesun estämisessä.
 
"Lisäämme omien tarkastustemme määrää ja käytämme tarvittaessa sanktioita, mikäli tarkastuksien tuloksena ilmenee laiminlyöntejä. Samalla korostamme sitä, että valvottavien tulee kohdistaa toimenpiteensä asiakkaiden ja transaktioiden riskillisyyden mukaan", Tuominen sanoo.
 
Finanssivalvonnan strategia laaditaan kolmeksi vuodeksi. 

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antaa johtaja Anneli Tuominen. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9-16.

Katso myös:

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022 (pdf)