Lehdistötiedote 19.9.2018

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018: Suomen finanssisektori on vakavarainen − äkillisiin korjausliikkeisiin kuitenkin varauduttava

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien, kesäkuun lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva, vaikka kannattavuus on heikentynyt ja sijoitustuotot ovat jääneet vaatimattomiksi. Finanssisektorin toimijoiden tulee kuitenkin varautua toimintaympäristön mahdollisesta äkillisestä muutoksesta aiheutuviin riskeihin.

Yleinen korkotaso on edelleen historiallisesti poikkeuksellisen matalalla tasolla, ja tilanteen odotetaan normalisoituvan rauhallisesti, vaikka heikommatkin kehityskulut ovat mahdollisia.

Korkojen äkillinen merkittävä korjausliike globaaleilla rahoitusmarkkinoilla aiheuttaisi negatiivisia vaikutuksia myös suomalaisille finanssisektorin toimijoille. Tämän voisi laukaista esimerkiksi globaaleihin kauppasuhteisiin liittyvä jännitys tai kehittyvien maiden talouksien heikko kehitys. Tällöin liiketoimintavolyymien kasvu hidastuisi, ja reaalitalouden mahdollinen negatiivinen kierre heijastuisi kaikkiin finanssialan toimijoihin.

Finanssisektorin kannattavuus ja vakavaraisuus on entistä riippuvaisempi asuin- ja liikekiinteistömarkkinoiden kehityksestä. Kiinteistövakuudellisten luottojen osuus pankkien luottokannasta on kasvanut kolmessa vuodessa 35 prosentista 43 prosenttiin. Myös vakuutusyhtiöiden kiinteistösijoitukset ovat merkittävät.

− Kotitalouksien korkea velkaantuneisuus, asunto- ja liikekiinteistöluottojen merkittävä osuus luottolaitosten lainoista sekä asuntolainavakuudellisen jälleenrahoituksen suuri merkitys voimistaisivat mahdollisen asuntomarkkinalähtöisen kriisin vaikutuksia rahoitussektoriin. Tällöin epäsuorat negatiiviset vaikutukset olisivat todennäköisesti huomattavia, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen muistuttaa.

Myös ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat yhä konkreettisemmin finanssisektorin, erityisesti vakuutusyhtiöiden toimintaan, toimintaympäristöön ja sääntelyyn. Maailmanlaajuisesti ympäristökatastrofien aiheuttamat vahingot olivat ennätyssuuret vuonna 2017. 

Pankkisektorin vakavaraisuus EU-alueen vahvimpia

Suomen pankkisektorin tuloskehitys jäi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla vaimeaksi tuottojen laskun ja kehityshankkeista johtuneen kulukasvun vuoksi. Kehityskulujen etupainotteisuus, tuleviin tuottoihin tai kustannussäästöihin liittyvä epävarmuus sekä uusien tuottolähteiden vaimea kehitys ovat tuoneet riskejä pankkisektorin kannattavuuskehitykselle.

Sektorin merkittävimmät rakenteelliset haavoittuvuudet ovat keskittyneisyys, kotitalouksien korkea velkaantuneisuus, luotonannon voimakas kytkeytyminen kiinteistömarkkinoihin sekä suuri markkinarahoituksen osuus. Nämä riskit pysyivät edelleen korkealla tasolla.

Pankkisektorin vakavaraisuus on kuitenkin pysynyt vakaana ja EU-alueen vahvimpien joukossa. Kustannustehokkuus on säilynyt hyvänä ja järjestämättömien saamisten määrä alhaisena EU-vertailussa. Systeemisten haavoittuvuuksien perusteella asetetut lisäpääomavaatimukset sekä pankkien korkeat vapaaehtoiset pääomapuskurit lisäävät pankkisektorin häiriönsietokykyä muuttuvan toimintaympäristön tuomien, yllättävienkin riskien varalle.

Henkivakuutusyhtiöt säilyttivät vakavaraisuutensa haastavassa markkinaympäristössä

Henkivakuutussektoria on haastanut sijoitussidonnaisten tuotteiden verotusetujen karsiminen ja matala korkotaso. Alkuvuoden aikana sektorin vakavaraisuus kuitenkin vahvistui ja oli selvästi vaatimusten yläpuolella. Sijoitustuotot supistuivat viime vuosiin verrattuna.

Vakuutusmaksutulot ovat laskussa, sillä uusmyynti ei ole onnistunut paikkaamaan vanhan vakuutuskannan maksutulon supistumista. Sektorin liiketulos oli kuitenkin edelleen voitollinen.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus vahva, mutta kannattavuus heikkeni

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuuden kehitys oli vakaata yhtiöiden toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta. Suomen talouden positiivinen muutos heijastui vakuutusmaksutuloon, joka kääntyi lievään nousuun ensi kerran vuoden 2015 jälkeen. Kasvu näkyi erityisesti yritystoiminnan vakuutuksissa, mutta hintakilpailu heikensi ajoneuvovakuutusten maksutuloa.

Vakavaraisuus vahvistui, mutta sekä sijoitustoiminnan tuottojen supistuminen että vakuutusliiketoiminnan heikentynyt kannattavuus hidastivat oman varallisuuden kasvua. Epäsuotuisa korvauskehitys heikensi vakuutusliiketoiminnan kannattavuutta. 

Työeläkelaitosten vakavaraisuus hyvä, vaikka alkuvuoden sijoitustuotot laskeneet

Työeläkelaitosten vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla, vaikka heikkeni, kun sijoitustuotot jäivät tuottovaatimusta alhaisemmiksi valtion lainojen ja erityisesti kehittyvien talouksien korkomarkkinoiden heikon tuoton vuoksi. Osaketuotot pitivät kuitenkin sijoitustuotot edelleen positiivisina.

Työeläkelaitokset kasvattivat alkuvuonna eurooppalaisten ja erityisesti suomalaisten osakkeiden määrää sekä alensivat muun maailman osakepainoa. Työeläkelaitosten rahastosijoituksissa Yhdysvallat on selvästi suurin kohdevaltio.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja
  • Jyri Helenius, apulaisjohtaja
  • Samu Kurri, osastopäällikkö

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Artikkeli

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2018 (katso raportti julkaisuarkisto Heldasta)

Liite

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Tallenne lehdistötilaisuudesta