Lehdistötiedote 5.12.2018

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2018: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana

Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lukujen mukaan kotimaisen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi hyvänä. Työeläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuus vahvistui edellisestä kvartaalista, pankkisektorilla se säilyi ennallaan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteen arvioidaan kuitenkin heikkenevän huomattavasti Nordean kotipaikan siirryttyä Suomeen. Tällöinkin Suomen pankkisektorin vakavaraisuuden arvioidaan olevan selvästi EU-alueen keskitasoa vahvempi.

​Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi EU-alueen vahvimpien joukossa

Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi vakaana ja EU-alueen vahvimpien joukossa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Pankkisektorin ydin- ja kokonaisvakavaraisuussuhteet pysyivät lähes muuttumattomina edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta olivat edelleen noin 0,6 prosenttiyksikköä alempia kuin vuoden 2017 lopussa. Vakavaraisuussuhteiden laskua vuoden 2018 aikana selittävät erityisesti yritysluotonannon kasvu sekä vuoden 2018 alussa voimaan astunut suomalaisten asuntoluottojen 15 prosentin riskipainolattia.

Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteiden arvioidaan kuitenkin heikkenevän huomattavasti vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Nordean kotipaikan siirron johdosta. Vakavaraisuussuhteiden arvioidun tulevan laskun taustalla ovat Euroopan keskuspankin Nordealle asettamat riskipainolattiat. Vakavaraisuusmuutoksiin vaikuttaa riskipainolattioiden erilainen toteutus EKP:ssa; Ruotsissa riskipainolattiat on toteutettu kasvattamalla pilari 2 –lisäpääomavaatimuksia ja EKP:n valvonnassa ne vaikuttavat suoraan vakavaraisuuslaskennan riskipainotettuihin eriin (pilari 1), jolloin ne vaikuttavat suoraan vakavaraisuussuhteeseen.

Vakavaraisuussuhteiden arvioidusta heikkenemisestä huolimatta Suomen pankkisektorin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän selvästi EU-alueen keskitasoa vahvempana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste vahvistui

Hyvällä tasolla oleva työeläkelaitosten vakavaraisuus vahvistui hieman edellisestä kvartaalista sijoitustuottojen* ylittäessä tuottovaatimuksen, mutta on edelleen viime vuoden lopun tasoa alhaisempi. Samaan aikaan vakavaraisuusraja laski hieman, kun laitosten luottoriskiluokista syntyvä pääomavaade laski selvästi edelliseen kvartaaliin verrattuna. Vakavaraisuusasema vahvistuikin edelliseen kvartaaliin verrattuna parantuneen vakavaraisuuden sekä alhaisemman vakavaraisuusrajan johdosta.

Eläkelaitosten sijoitustuotot* olivat 2,9 %, joka pääosin syntyi osaketuotoilla. Osakkeet ovat olleet kuluvana vuonna eläkelaitosten paras sijoitusluokka 5,7 prosentin tuotolla ja korkosijoitukset heikoin -0,3 prosentin tuotolla. Sijoitusallokaatiossa pääsijoitusluokkien välillä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Osakkeet ovat edelleen suurin sijoitusluokka 43 prosentin painolla ja korkosijoitukset toiseksi suurin 35 prosentin painolla.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus parantui haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus parantui hieman sekä viime kvartaalista että viime vuodesta, haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Sijoitusmarkkinoiden negatiivinen ilmapiiri on vaikuttanut varallisuudenhoidon nettomyyntiin, mutta kolmannella kvartaalilla osakemarkkina piristyi ja nosti sijoitusten kokonaistuoton* 1,5 prosenttiin.

Vaikka henkivakuutusyhtiöiden oman varallisuuden määrä laski, myös pääomavaatimuksen määrä laski samaan aikaan, ja näin kokonaisriskit supistuivat hieman. Henkivakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu Solvenssi II -varallisuus oli lähes kokonaan parasta Tier 1 -luokkaa. Pääoma on likvidiä, ja sillä pystytään kattamaan kaikki vakuutuskorvaukset. Vahinkovakuutussektorilla vakavaraisuutta vahvistivat oman pääoman kasvu ja riskitason pienentäminen.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui edelliseen kvartaaliin ja vuoden 2017 loppuun verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että syyskuun lopussa vakavaraisuus on yleensä vahvimmillaan, kun tuottoja on kertynyt eikä kaudelta jaettavaksi ehdotettava osinko vielä vähennä omaa varallisuutta.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta vahvistivat vuoden kolmannella neljänneksellä sekä oman varallisuuden kasvu että riskitason pienentäminen korkoriskin suojauksen ja jälleenvakuutuksen avulla. Omaa varallisuutta kasvattivat sijoitustuotot* ja vakuutusliiketoiminnan tuotot, jotka kuitenkin olivat selvästi matalammat kuin tammi-syyskuussa 2017. Sijoitustuotot* vuoden alusta olivat 2,1 %. Ne saatiin pääosin osakesijoituksista.

Lisätiedot antaa

Jyri Helenius, apulaisjohtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liitteet

* Tuotoissa ei vielä näy katsauskauden jälkeinen osakehintojen lasku