Lehdistötiedote 16.12.2016

Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien tila 30.9.2016: Vakavaraisuus hyvällä tasolla, stressitestien tuloksissa ei yllätyksiä

Henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 173 % ja vahinkovakuutussektorin 226 %. Omasta varallisuudesta oli henkivakuutusyhtiöillä 93 % ja vahinkovakuutusyhtiöillä 98 % luokitukseltaan parasta laatua.

Vakavaraisuussuhteen tulee olla yli 100 %, mutta käytännössä yhtiön arvio kokonaisvakavaraisuuden tarpeesta edellyttää yhtiön tavoitteen asettamista yli 100 prosentin.

Sijoitustoiminnan tuotto vuoden alusta oli henkivakuutussektorilla 5,2 % ja vahinkovakuutussektorilla 3,8 %. Uudelleensijoitusriski on kuitenkin edelleen kasvussa hyvätuottoisten joukkovelkakirjalainojen erääntyessä.

Vaimea talouskasvu ja epävarma toimintaympäristö heikensivät henkivakuutusyhtiöiden maksutuloa, joka jäi 32 % pienemmäksi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös vahinkovakuutussektorin maksutulon kasvu on pysähtynyt. Sen sijaan vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli ennätyksellisen hyvä.

Sektorien vakavaraisuustunnuslukuja ei voi verrata edellisvuoden lukuihin, koska laskentatapa on muuttunut Solvenssi II:n mukaisesti markkinaehtoiseksi ja riskilähtöiseksi.

Kaikkien yhtiöiden varat velkoja suuremmat myös stressiskenaarioissa

Finanssivalvonta laajensi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn stressitestin kansalliseksi stressitestiksi, johon osallistuivat kaikki Solvenssi II -sääntelyn piirissä olevat suomalaiset henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt. Stressitestissä arvioitiin yhtiöiden haavoittuvuutta pitkään jatkuvan matalan korkotason skenaariolle sekä korkojen ja omaisuusarvojen laskulle (ns. Double Hit).

Tuloksissa ei tullut esille mitään yllättäviä yhtiöiden riskinsietokykyyn vaikuttavia tekijöitä. Etenkin henkivakuutusyhtiöillä pitkään jatkuva matala korkotaso osoittautui rankemmaksi skenaarioksi kuin Double Hit. Kaikkien yhtiöiden varat ylittivät velat myös stressiskenaarioiden jälkeen.

– Vakuutusyhtiöiden on omissa riski- ja vakavaraisuusarvioissaan syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä liiketoimintamallien kestävyyteen että ulkoisen toimintaympäristön tuomiin haasteisiin, johtaja Anneli Tuominen sanoo.

EIOPA julkaisi oman eurooppalaisia vakuutusyhtiöitä koskevan testinsä tulokset 15.12.2016.

Lue EIOPAn lehdistötiedote (pdf)

Lisätietoja

Anneli Tuominen, johtaja

Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154, arkisin klo 9–16.

Liite

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus (excel)