Lehdistötiedote 11.11.2014

Finanssivalvonta määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun

Finanssivalvonta on määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Yhtiö on rikkonut useita säännöksiä ajanjaksolla 31.12.2011—22.11.2013.

Navi Group Oy on omaisuudenhoitotoiminnassaan laiminlyönyt noudattaa sijoituspalvelulain säännöstä asiakasvarojen säilyttämisestä ja erilläänpidosta sekä ottanut vastaan yleisöltä ns. takaisinmaksettavia varoja luottolaitostoiminnasta annetun lain vastaisesti. Lisäksi yhtiö on laiminlyönyt eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyviä toimia sekä luotettavan hallinnon varmistamisen.

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on asiakasvarojen säilyttämisessä ja käsittelyssä erityisesti huolehdittava siitä, että asiakasvarat pidetään selkeästi erillään sijoituspalveluyrityksen varoista. Kyse on keskeisestä sijoituspalvelutoimintaan liittyvästä asiakkaansuojasäännöksestä, jonka tarkoituksena on ehkäistä asiakkaiden varojen sekoittuminen sijoituspalveluyrityksen varoihin ja siten suojata asiakkaita sijoituspalveluyrityksen mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan ns. takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä on pääsäännön mukaan sallittua vain talletuspankeille ja muille luottolaitoksille.

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on järjestettävä toimintansa luotettavasti ja varmistettava riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus. Sijoituspalveluyrityksen on myös tunnistettava toimintaansa liittyvät eturistiriitatilanteet ja pyrittävä ehkäisemään niiden syntyminen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa Finanssivalvonnalla on lain mukaan velvollisuus määrätä seuraamusmaksu tai tietyin edellytyksin antaa sen sijaan julkinen varoitus. Seuraamusmaksu voi olla enintään 10 % oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa. Navi Group Oy:n liikevaihdon mukaan määritellyn seuraamusmaksun enimmäismäärä olisi ollut hieman yli 228 000 euroa. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 4.11.2014 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 30 sivua)

Katso myös