Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Finländska fondbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

5/2014 avsnitt 3
Rapportering av inteckning av tillgångar

AE

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

 1. Delarna A, B och D kvartalsvis: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 2. Del C årsvis: 31.12.
 3. Del E halvårsvis: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytteriligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbsjänst.

Utländska fondbolags filialer i Finland

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

FINREP

F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytteriligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbsjänst.

Anmälningar

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 

RA1.4 avsnitt 5.1

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Fit & Proper -blankett R3 (word)

 

Omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna, senast inom två veckor från beslutet eller den tidpunkt då personen tar emot uppdraget.

8/2014

 

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

   
 • avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

  Omedelbart när de yppat sig
 • avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

 

Senast 28.2.

Statsrådets förordning 208/2014

Lag om placeringsfonder 16§

Förvärv och överlåtelse av ägarandelar i
fondbolag

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för fysisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för juridisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för målföretaget (word)

 

 

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 
3/2014

Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

 

 

1/2012 avsnitt 8

Anmälan om utläggning av verksamhet

 

I förväg

2/2016
Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Inlämning av bokslutshandlingar

 • En kopia av bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
 • En kopia av revisionsberättelsen
 • En kopia av protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande organ som behandlat bokslutet
 • Fondbolag ska också lämna in bokslutshandlingar för de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget

Årsvis

inom två veckor efter fastställt bokslut

se ovan

Delårsrapport

 

Inom två månader efter utgången av delårsperioden

se ovan

Revision

 

Inom två veckor efter att ha fått del av rapporten

Lag om placeringsfonder 5b.4§

Anmälan om tidpunkten när fondbolaget inleder verksamhet

 

 

Lag om placeringsfonder 9a.3 § Anmälan om tidpunkten när förvaringsinstitutet inleder verksamhet    
Lag om placeringsfonder 10b.2 § Förändringar som sker efter att verksamhetstillstånd beviljats i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen Omedelbart  

Lag om placeringsfonder 16.5§

Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Anmälan minst en gång om året om ägare till andelar och om innehavens storlek i ett fondbolag och dess holdingföretag enligt 16 § 5 mom. i lagen om placeringsfonder

En gång om året  

Lag om placeringsfonder 18a §

Anmälan om etablering av en filial till ett utländskt EES-fondbolag 

   

Lag om placeringsfonder 24.2 §

Anmälan om tidpunkten när fondbolaget inleder fondverksamhet

   

Lag om placeringsfonder 26a.5 §

1/2012

Anmälan om utläggning av verksamheter

I förväg  

Lag om placeringsfonder 27.3 §

Underrättelse om att placeringsfondens minimikapital eller det minimiantalet fondandelsägare som avses i 1 mom. uppnår, överskrider eller sjunker under den i 1 mom. angivna gränserna

Omedelbart  

Lag om placeringsfonder 29a.1 §

En kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i europabolagsförordningen, om fondbolaget har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen

Utan dröjsmål  

Lag om placeringsfonder 30c.2 §

Anmälan om att fondbolagets kapitalbas sjunkit under det minimibelopp som anges i 6 §

Utan dröjsmål  

Lag om placeringsfonder 32 §

Förvaringsinstitutets underrättelse vid beslut att inte beakta ett uppdrag som ges av fondbolaget eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 31.1 §, och om bolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande

   

Lag om placeringsfonder 33 §

Förvaringsinstitutsavtal samt ändringar i avtalet

Omedelbart  

Lag om placeringsfonder 40.1 §

2/2016

Fondbolagets årsberättelse, halvårsrapport och kvartalsrapport (endast specialplaceringsfonder, 95 §) samt kopior av:

 • Fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar
 • Fondbolagets och placeringsfondens revisionsberättelser samt av de handlingar som hänför sig till förvaltningen av fondbolaget och placeringsfonden
 • Protokollen från bolagsstämmor och fondandelsägarstämmor
 • Revisionsberättelse som intygar att fondandelsvärdet beräknats rätt
Utan obefogat dröjsmål  

Lag om placeringsfonder 43a §

Inlämnande av specialplaceringsfondens stadgar för kännedom

   
Lag om placeringsfonder 52.1 §

 

Underrättelse om det beslut, med vilket fondbolaget har slutat lösa in fondandelar

Utan dröjsmål  
Lag om placeringsfonder 80 b 3 §

Underrättelse om vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts och vilka kvantitativa begränsningar som gäller

Varje år  
Lag om placeringsfonder 92.5 §

Fondprospektet samt alla ändringar i prospektet 

Omedelbart  
Lag om placeringsfonder 98.3 §

Meddelande om fel som skett vid offentliggörandet av fondandelsvärdet

Omedelbart  
Lag om placeringsfonder 98 c §

Faktabladet och ändringarna i det

Omedelbart  
Lag om placeringsfonder 105.2 §

Meddelande om att överlåtelse av placeringsfondens förvaltning verkställts

Inom två månader från att tillstånd beviljades  
Lag om placeringsfonder 110.1 §

Meddelande om att fusion av placeringsfonder verkställts

Inom två månader från att tillstånd beviljades  
Lag om placeringsfonder 115.1 §

Meddelande om att delning av placeringsfond verkställts 

Inom två månader från att tillstånd beviljades  
Lag om placeringsfonder 115m §

Underrättelse om matarfond och om ett fondföretag som är matarfond och vars tillgångar placeras i fondandelar i en mottagarfond som fondbolaget förvaltar

Omedelbart  
Lag om placeringsfonder 119.1 §

Underrättelse om beslut att upplösa placeringsfonden

Utan dröjsmål  
Lag om placeringsfonder 119.3 §

Slutredovisning jämte eventuella bilagor över upplösningen av placeringsfonden 

   
Lag om placeringsfonder119.5 §

Underrättelse om att placeringsfondens tillgångar delats ut och fondens upplösts 

Utan dröjsmål  
Lag om placeringsfonder126a.1 §

Anmälan om att etablera en filial i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

I god tid på förhand  
Lag om placeringsfonder 126a.5 §

Underrättelse om ändringar i uppgifterna i 126.1 §

Senast en månad innan de träder i kraft  
Lag om placeringsfonder 126d.1 §

Underrättelse om att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § i en annan stat utan att etablera filial 

I god tid på förhand  
Lag om placeringsfonder 126d.3 §

Underrättelse om ändringar i uppgifterna i 126d.1 §

På förhand  
Lag om placeringsfonder 126e §

Underrättelse om bedrivande av verksamhet som avses i 5 § 2 mom. annanstans än i en EES-stat utan att etablera filial och ändringar i uppgifterna

I god tid på förhand  
Lag om placeringsfonder 127 §

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen