Kannanotto 21.12.2010 – 2/2010

Pankkien omien viitekorkojen määräytyminen

11/399/2010

Kannanoton tausta

Finanssivalvonta selvitti kevään ja kesän 2010 aikana pankkien primekorkojen ja muiden omien viitekorkojen käyttöä ja käyttäytymistä. Tarkoituksena oli selvittää ja vertailla pankkien omien viitekorkojen määräytymisperusteita sekä arvioida sitä, täyttävätkö määräytymisperusteet niille kuluttajansuojalaissa asetetut vaatimukset.

Selvityksessä havaittiin puutteita pankkien omien viitekorkojen määräytymisessä ja asiakkaiden saamassa informaatiossa viitekorkojen määräytymisperusteista. Muun muassa koron muutokset oli toteutettu suhteessa markkinakorkoihin osin epäsymmetrisesti siten, että korot reagoivat hitaammin alaspäin kuin ylöspäin. Korkojen muutoksissa oli tältä osin kuitenkin eroja pankkien välillä. 

Kuluttajansuojalain (381/1978) 24 §:n mukaan viitekoron on oltava julkinen ja perustuttava luotonantajan yksipuolisesta määräysvallasta riippumattomiin tekijöihin. Kuluttajansuojalakia muutettiin 1.12.2010 voimaantulleella lain muutoksella (746/2010) siten, että aiemmin lain perusteluissa ollut vaatimus siitä, että luotonantajan on toteutettava koron muutokset tasapuolisesti ja kuluttajia syrjimättömällä tavalla, sisällytettiin itse säännöstekstiin.

Finanssivalvonta esittää tässä kannanotossa suosituksiaan pankkien omien viitekorkojen määräytymisessä ja markkinoinnissa noudatettavista menettelytavoista.

Kannanotto

Omien viitekorkojen määräytymisperusteet

Jotta lainanottaja voi arvioida tekijöitä, jotka vaikuttavat pankkien omien viitekorkojen määräytymiseen ja niiden tasoon, on tärkeää, että omien viitekorkojen määräytymisperusteet ovat selkeitä ja hyvin dokumentoituja. Viitekoron muutosten yhteydessä pankin on toteutettava koron muutokset laissa tarkoitetulla tavalla tasapuolisesti ja kuluttajia syrjimättömästi.

Osa pankeista käyttää viitekoron määräytymisen perusteena matemaattista mallia siten, että pankin oma viitekorko pysyy ennalta asetetuissa rajoissa suhteessa mallin mukaiseen laskennalliseen korkoon. Matemaattiseen malliin perustuva määräytymismekanismi on kuitenkin käytössä vain osassa pankkeja.

Finanssivalvonta katsoo, että lainanottajan mahdollisuuksia arvioida pankin viitekoron määräytymistä tukee se, että määräytymisperusteet muotoillaan matemaattiseksi malliksi. Finanssivalvonta katsoo, että mallia ja vaihteluväliä käytettäessä koron muutoksissa voidaan määrällisten tekijöiden lisäksi ottaa huomioon myös laadullisia tekijöitä. Viitekoron tulisi pysyä pankin ennalta asettaman vaihteluvälin rajoissa suhteessa mallin mukaiseen laskennalliseen korkoon.

Jotta asiakas voisi arvioida omien viitekorkojen kehitystä, on tärkeää, että viitekoron laskennassa käytettävät määräytymisperusteet ja muuttujat ovat asiakkaiden tiedossa. Asiakkaiden tekemä pankkien omien viitekorkojen ja markkinakorkojen vertailu helpottuu, kun viitekorkoihin liittyvää läpinäkyvyyttä lisätään.

Finanssivalvonta suosittelee, että pankki julkistaa sekä määrälliset että laadulliset viitekoron määräytymisperusteet ja määräytymisessä käytettyjen muuttujien arvot, elleivät liikesalaisuuteen liittyvät seikat sitä joiltain osin estä.

Viitekorkojen määräytymisen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että niiden määräytymisessä käytetyt muuttujat, kuten esimerkiksi pankin inflaation kehitystä koskeva näkemys, eivät poikkea pankin muissa yhteyksissä esittämistä luvuista tai arvioista. 

Määräytymisperusteissa käytettävien muuttujien tulee vastata pankin muissa yhteyksissä esittämää informaatiota.

Informoiminen omien viitekorkojen määräytymisperusteiden muuttamisesta

Osa laskentakaavaa käyttävistä pankeista on muuttanut omien viitekorkojen laskentaperusteita kesken viitekoron voimassaoloajan. 

Finanssivalvonta katsoo, että asiakkaita tulisi informoida omien viitekorkojen määräytymisperusteissa tehtävistä muutoksista ja tehtävät muutokset tulisi myös perustella. Muutosten yhteydessä asiakkaille tulisi varata mahdollisuus reagoida muutokseen, esimerkiksi vaihtamalla kuluitta lainansa viitekorkoa.

Omien viitekorkojen markkinointi

Pankit ovat tuoneet omien viitekorkojen markkinoinnissa esille muun muassa omien viitekorkojen edullisuuden ja vakauden verrattuna markkinakorkoihin. 

Finanssivalvonta kiinnittää huomiota siihen, että pankin tulee pystyä todentamaan markkinoinnissaan esittämiensä väitteiden todenperäisyys. 

Omien viitekorkojen valvonta

Finanssivalvonta tulee myös jatkossa seuraamaan omien viitekorkojen määräytymisen lainmukaisuutta ja vertailemaan viitekorkojen korkotasoja. Tarvittaessa Finanssivalvonta julkaisee tehtyjen selvitysten tulokset.

Jakelu

Talletuspankit
Luottolaitostoimintaa harjoittavat ulkomaiset sivukonttorit Suomessa
Finanssialan keskusliitto